Helsingfors bibliotek, kulturcentrum, idrottsplatser, museer och ungdomsutrymmen öppnas gradvis

Helsingfors sektor för kultur och fritid har börjat förbereda sig på att öppna sina tjänster i enlighet med regeringens linje för avveckling av coronarestriktionerna. Helsingfors samarbetar med de största städerna och främst med städerna i huvudstadsregionen då man planerar öppnandet av bibliotek, kulturcentrum, idrottstjänster, ungdomsutrymmen och museer.

Fredagen 8 maj kan man börja låna böcker i en del av biblioteken medan utomhusidrottsplatserna öppnar torsdagen 14 maj för idrottsverksamhet i regi av idrottsföreningar med ledare på plats.

"Fritidstjänsterna gör staden till ett levande samhälle. Vi är glada över att vi gradvis kan öppna tjänsterna under maj och juni. Den feedback vi fick under tiden då restriktionerna rådde har påmint oss om hur Helsingfors invånare älskar sina kulturtjänster, bibliotek, ungdomsutrymmen och idrottsplatser,” säger Tommi Laitio, sektorchef för kultur och fritid.

Tydliga säkerhetsinstruktioner för användarna

Först vidtas åtgärder för att säkerställa säkerheten för kunder och anställda innan man öppnar bibliotek, kulturcentra, idrottsplatser, museer och ungdomsutrymmen. I åtgärderna ingår instruktioner om att tvätta händerna och hålla säkerhetsavstånd. Plastplexiglas installeras där personalen betjänar kunder över disk på samma sätt som man gjort i flera butiker för att separera personalen från kunderna. Rekommendationen inom alla tjänster är att man betalar med kort istället för med kontanter. Tillräckliga utrymme och säkerhetsavstånd i lokalerna säkerställs bland annat genom att anpassa antalet kunder som vistas i utrymmena.

Utomhusidrottplatser öppnar 14.5. för övervakad klubbverksamhet

I enlighet med regeringens linje är det också möjligt att öppna platser för utomhusaktiviteter den 14 maj under förutsättning att restriktionerna för sammankomster efterföljs. Helsingfors utomhusidrottsplatser öppnas då. Klubbar och andra samfund som redan beviljats tider får sina tider tillbaka i enlighet med följande principer:

Idrottsklubben eller annat samfund ansvarar på sitt pass för att träningen sker i små grupper i enlighet med regeringens instruktioner och stadens särskilda instruktioner. Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda har utarbetat detaljerade instruktioner för användning av utomhusidrottsplatser.

Utomhusidrottsplatsernas underhållsutrymmen (WC och omklädningsrum) hålls stängda till slutet av maj, eftersom det är problematiskt att upprätthålla och övervaka säkerhetsavstånd inomhus.

Organisering av tävlingar, matcher, turneringar och evenemang är tillsvidare förbjudet. Idrottstävlingar och serier kan hållas från och med 1 juni förutsatt att specialarrangemang vidtas. Tävlingsverksamheten inleds först då det kommit mer detaljerade information om linjer gällande tävlingar.

Träningspassen på utomhusidrottsplatsernas är gratis fram till slutet av maj för att ge klubbarna en bättre möjlighet att starta sina aktiviteter i små grupper. Dessutom är servicenivå inte normal eftersom serviceanläggningarna är stängda.

Restriktionerna för sammankomster lättas från och med 1 juni då omklädningsrummen öppnas och normala avgifter uppbärs.

Cirka hälften av stadens konstgräsplaner underhålls av fotbollsklubbar. Man har enats med dem om att verksamheten på dem kommer att påbörjas stegvis enligt samma principer och ungefär enligt samma tidtabell under maj–juni.

Vattenvägstrafiken startar

Vattenvägstrafiken till Helsingfors yttre skärgård skulle ha börjat i maj, men på grund av undantagsläget som orsakats av coronaviruset skedde också förändringar i vattenvägstrafiken. Helsingfors stad har beslutat att trafikidkarna kan besluta att skjuta upp säsongstart till senast början av juni (1 juni 2020).

Vattenvägstrafiken börjar nu så småningom komma igång och trafiken till Ugnsholmen har redan inletts. Enligt den information som finns nu kommer till exempel rutterna till Fagerö i Sibbo skärgård som förvaltas av Helsingfors att börja trafikera fredag 15 maj medan trafiken till Rönnskär och östra skärgårdsrutterna börjar den 1 juni.

Vattentransport till ytterskärgårdens öar är uppdelad i linjetrafik och sightseeingturer, som de privata operatörerna sköter.

Det går att returnera och låna böcker

Enligt den linje som regeringen gav måndagen 4 maj kan biblioteken omedelbart öppna avhämtningstjänsterna för böcker och andra material. Det är möjligt att låna och hämta reserveringar från och med 8 maj i en del av biblioteken. Dessa är biblioteken i: Södra Haga, Berghäll, Degerö, Malm, Svedängen, Böle, Kasberget, Tölö, Vallberg och Vik. I de övriga biblioteken börjar låningen gradvis måndagen 11 maj.

Böcker och annat material kan redan återlämnas till vissa Helsingforsbibliotek genom återlämningsluckor eller på för ändamålet ägnade tillfälliga platser. Lånen förfaller inte förrän från och med juni stegvis, det vill säga det är inte bråttom att returnera materialet som är lånat. Nya reservationer kan göras i Helmet.fi onlinetjänsten från måndagen 11 maj framåt.

Det är möjligt att uträtta ärenden längre stunder i bibliotekets lokaler från 1 juni, så i maj bör biblioteksärenden skötas snabbt i lokalerna. Man ska helst använda utlånings- och återlämningsautomaterna framom att vända sig till någon av personalen. Andra utrymmen än de som är nödvändiga för utlåningsverksamheten hålls stängda under maj. Därför kan man inte använda datorerna, läsa tidskrifter eller använda läsesalarna i biblioteken. I biblioteken ordnas inte heller några evenemang. Endast bastjänsterna är tillgängliga, det vill säga avhämtning av reservationer, låning och återlämning. Till exempel är centrumbibliotekets Odes andra våning stängd i maj.

HAM och Helsingfors stadsmuseum öppnar i början av juni

Helsingfors stadsmuseum och Spårvägsmuseet öppnas för allmänheten måndag 1 juni. HAM Helsingfors konstmuseum och Villa Hagasund, som är en del av Helsingfors stadsmuseum, öppnar tisdagen 2 juni. Stadsmuseets mindre säsongsmuseer Sprutmästarens hus och Arbetarbostadsmuseet förblir stängda tillsvidare.

Då Helsingfors stadsmuseum öppnas den 1 juni öppnas samtidigt en ny utställning som presenterar urbant stadsjordbruk, livsmedelsproduktionens historia och framtid. Utställningen heter Stadsmat och förverkligas i samarbete med miljöorganisationen Dodo. Av stadsmuseets fortgående utställningar öppnas Smakbitar från Helsingfors för allmänheten. Utställningarna Barnens stad och Tidsmaskinen är tillsvidare stängda. I Villa Hagasund fortsätter 2 juni utställningen Sinnesstämning – Helsingfors 1939–1945, som hämtar innehållet från krigstidens rapporter om sinnesstämningarna om krigstiden.

Bildkonstnären Terike Haapojas och författaren och dramaturgen Laura Gustafssons utställning Museum of Becoming öppnar i HAM Helsingfors stads konstmuseums katedralliknade välvda salar den 2 juni 2020. Museum of Becoming är en samling av tre verk som bildar en helhet och som söker nya sätt att tänka om människan. Verken reflekterar över människans förhållande till sitt samhälle, miljön och andra arter. Enni Suominens Mortarium-utställning öppnas i HAM-galleriet, som profilerat sig genom att presentera ny samtidskonst. I HAM fortsätter utställningen om Vilho Lampi (1898–1936) som man i 40 år väntat på i Helsingfors. Lampi tolkade landskapet och sinnet i sin konst. Utställningen Könsförvirring fortgår också och den deltar i de senaste årens debatt om kön, olika manliga och kvinnliga roller och deras konstruktion. Även Tove Jansson-utställning är öppen för allmänheten.

Helsingforsbiennalen, ett evenemang för samtidskonst, som kureras och produceras av HAM Helsingfors konstmuseum flyttas till sommaren 2021. Laura Gustafssons och Terike Haapojas utställning som öppnas i Tennispalatset den 2 juni 2020 blir en inledning till biennalens teman.

Ungdomsarbetet fokuserar på utomhusaktiviteter

Ungdomstjänsterna fortsätter med sina aktiviteter i sin helhet den 1 juni men fortfarande under kontrollerade former och med iakttagande av rådande restriktioner. Under sommarsäsongen genomförs verksamheten främst utomhus, vilket även är fallet under normala förhållanden under skolornas sommarlov. Ungdomstjänsterna är en av huvudstadsregionens största arbetsgivare i fråga om att anställa unga i sommarjobb. Denna sommar anställer man cirka 170 ungdomar i åldern 16–17, som kommer att hjälpa till med att organisera sommaraktiviteter.

Sommaraktiviteter genomförs med hänsyn till de rådande restriktionerna för sammankomster. Som ett resultat av detta kommer alla från tidigare år bekanta sommaraktiviteter, som till exempel stora spelturneringar, inte att äga rum som sådana. Istället ersätts de av andra typer av aktiviteter. Dessutom kommer sommaraktiviteterna att fördelas jämnare över hela sommarsäsongen, till skillnad från tidigare somrar när de koncentrats till försommaren.

Några av ungdomsutrymmena används från och med 14 maj dagtid av skolor som behöver extra utrymme. Under sommaren används ungdomsutrymmena av föreningar baserade i Helsingfors som ordnar sommaraktiviteter för unga, till exempel dagläger. Lediga tider finns fortfarande och därför görs en ny utlysning om möjligheten för föreningar i Helsingfors att ansöka om att avgiftsfritt få använda lediga utrymmen. Ansökningsförfarandet är öppet från och med 11 maj. Ungdomstjänsterna informerar mer om detta fredagen 8 maj och ytterligare information finns på adressen munstadi.fi.

Foto: Helsingfors stad