Ett specialunderstöd på 3 miljoner euro till konst- och kultursektorns gemenskap för återhämtning från corona godkändes

Kultur- och bibliotekssektionen har idag, torsdagen den 3 september, godkänt en extra ansökningsomgång för understöd till samfund inom konst- och kultursektorn. Omgången inleds omedelbart. Till ansökningen om specialunderstöd allokeras tre miljoner euro för åren 2020–2021 och understöden beviljas i november 2020. Detta är ett specialunderstöd av engångsnatur för att trygga kontinuiteten hos konst- och kultursektorn under exceptionella omständigheter och att liva upp staden. Understödet är en del av återhämtningsprogrammet i samband med coronapandemin i Helsingfors.

Effekterna av coronapandemin är betydande för konst- och kultursektorn: osäkerheten komplicerar och begränsar återstarten av kulturlivet och gör det svårare för kulturvänner att ta del av konst och återvända till läktarna. I synnerhet det så kallade fria konst- och kulturfältet som faller utanför ramen för statsandelssystemet och som i hög grad är självfinansierat behöver snabbt hjälp, eftersom besökarantalet och inkomsterna begränsas av säkerhetsförpliktelser och konsumenternas osäkerhet.

Konst och kultur är en central del av helsingforsarnas liv och majoriteten av Finlands professionella konstnärer bor och arbetar i Helsingfors – och så vill man fortfarande ha det i framtiden. Beslutet om ett exceptionellt specialunderstöd berättar om Helsingfors stads vilja att i svåra situationer ta ansvar och dela risken tillsammans med aktörer inom konst och kultur. Undantagstillståndet har gett upphov till nya intressanta sätt att skapa och uppleva konst och kultur, men det har också visat hur oumbärligt det är för yrkesmänniskor, stadsbor och Helsingfors att uppleva konsten och kulturen”, säger Helsingfors stads kulturdirektör Mari Männistö.

Specialunderstödet på tre miljoner euro riktas till att starta, upprätthålla och omarbeta verksamheten på grund av de begräsningar, den fortsatta osäkerhet startandet, och den långsamma återhämtningen som corona har orsakat.

Specialunderstödet är avsett för den öppna, publika konst- och kulturverksamheten och det kan ansökas av registrerade samfund i Helsingfors med rättskapacitet, såsom föreningar och firmanamn, stiftelser, andelslag och aktiebolag. Privatpersoner, enskilda konstnärer eller oregistrerade arbetsgrupper kan inte ansöka om understödet. Understödet kan heller inte ansökas av läroanstalter för grundläggande utbildning i konst, aktörer som ägs av Helsingfors stad eller som hör till stadskoncernen.

Vid tilldelningen av specialunderstödet läggs särskild vikt vid professionella aktörer. Understödet tilldelas de sökande som inte har fått betydande understöd relaterade till corona från staten eller någon stiftelse för samma ändamål.

Kultur- och fritidssektorn inleder den extra understödsomgången 7.9.2020. Ansökningstiden går ut 2.10.2020 kl. 16.00. Kultur- och bibliotekssektionen fattar besluten om tilldelningen av understöden vid ett extraordinärt sektionsmöte 24.11.2020.

Understöden är prövningsbaserade och vid jämförelse mellan ansökningarna tillämpas de bedömningskriterier för kulturunderstöd som tidigare fastställts av Kultur- och bibliotekssektionen, men på grund av coronapandemin även kompletterande kriterier för denna ansökningsomgång, vilka är

1) Verksamheten ökar stadens livskraft, puls och dragningskraft samt gör kulturtjänsternas eget serviceutbud i staden mångsidigare.

2) Verksamheten är vida verkande, meningsfull och växande.

3) Den egna inkomstens andel för samfund som får understöd är minst cirka 50 % eller mer av de totala inkomsterna.

4) Verksamheten främjar också ett eller flera av följande mål:

att säkerställa professionella konstnärers sysselsättning, att skapa nya arbetstillfällen, att utveckla digitala och teknologiska konst- och kulturtjänster, att slutföra redan påbörjade projekt (tilläggsutgifter som uppkommit) och att utveckla nya verksamhetsmodeller i enlighet med begränsningarna/säkerhetsrekommendationerna.

5) Sökande inte har fått betydande understöd relaterade till corona från staten eller någon stiftelse för samma ändamål.

På våren beviljade vi snabbunderstöd åt kultur-, motion- och ungdomsverksamhetsfältet. Med coronatilläggsunderstödet för kultursektorn som ska ansökas för åren 2020–2021 strävar vi efter ännu större effektivitet. Vi är medvetna om att vi inte kan hjälpa alla, men vi tror att detta understöd kan hjälpa branschen att växa och bli livskraftigare på nytt, när undantagstillståndet och marknadssituationen förbättras”, säger biträdande borgmästare Nasima Razmyar.

Läs mötets beslutsmeddelande i sin helhet på adressen hel.fi (på finska)

Specialunderstöd för återhämtning efter corona för konst- och kultursektorns gemenskap 2020–2021
Ansökningstid: 7.9–2.10.2020 kl. 16.00
Mer information om ansökningen från 7.9: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/Understod/understod-for-kultur/

Foto ovan: Hannamari Vahtikari