Bibliotek, museer, kulturcenter, simhallar och Simstadion öppnas i begränsad omfattning den 1 juni 2021

Bibliotek, museer, kulturcentrens gallerilokaler, simhallar och Simstadion, som drivs av Helsingfors stad, öppnas tisdagen den 1 juni för ett begränsat antal besökare. Gumtäkts friluftsbad öppnas måndagen den 7 juni. Högst hälften av det normala antalet besökare släpps samtidigt in till bibliotek och siminrättningar. Antalet besökare begränsas även på museer och kulturcenter. Tjänsterna som öppnas följer gällande myndighetsanvisningar och hälsosäkerhetsåtgärder.  
 
Den 27 maj 2021 drog huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona upp riktlinjer för öppnandet av kommunernas tjänster. Koordineringsgruppen baserar sina riktlinjer på en epidemiologisk utvärdering och helhetsbedömning över hur coronaläget utvecklas och riktlinjerna kan vid behov ändras snabbt om läget så kräver.

De tjänster som nu öppnas följer gällande myndighetsanvisningar och hälsosäkerhetsåtgärder. I praktiken innebär detta att man minimerar kontakter, iakttar god handhygien och håller minst två meters säkerhetsavstånd till medmänniskor. Användning av ansiktsmask krävs inomhus av alla över 12 år, såvida det inte finns något hälsomässigt hinder för det. Man behöver inte använda ansiktsmask under idrottsprestationer.   

Friluftsbaden samt Östra centrums och Britas simhallar öppnas 

Simstadion samt Östra centrums och Britas simhallar öppnas för allmänheten tisdagen den 1 juni och de är öppna enligt sina normala öppettider. Renoveringen av Gumtäkts friluftsbad är snart klar och badet öppnas för allmänheten måndagen den 7 juni. Friluftsbadens och simhallarnas bastur är öppna, men gymnastiksalar och gym hålls fortfarande stängda. 
 
Antalet personer som samtidigt vistas på friluftsbad och i simhallar begränsas till högst hälften av det normala antalet besökare. Klädskåp stängs så att det går att hålla minst två meters säkerhetsavstånd. Arrangemangen genomförs så att man kan hålla faktiska avstånd. Den rekommenderade tiden för simning är 2 timmar. Med rekommendationen vill man säkerställa att så många som möjligt kan få hoppa in i bassängen.  
 
På friluftsbaden och i simhallarna säljs tills vidare engångsbiljetter, 10-gångerskort och månadskort som gäller i 30 dagar. Engångsbiljett för vuxna kostar 5,5 euro och priset för 10-gångerskortet och månadskortet är 44 euro. Engångsbiljett för barn, studerande, arbetslösa och värnpliktiga kostar 3 euro och priset för 10-gångerskortet och månadskortet är 24 euro för dessa grupper.

Oberoende av vilken typ av biljett man har till friluftsbadet eller simhallen kommer alla in via samma kö. På grund av begränsningarna av antalet besökare garanterar 10-gångerskortet och månadskortet inte inträde och besök som inte blir av på grund av detta ersätts inte. Vi hoppas att kunderna har tålamod och att var och en beaktar specialarrangemangen som orsakas av undantagssituationen.

Tidigare köpta säsongskort gäller tills vidare inte för friluftsbaden eller simhallarna. Dessa kort får ersättning i form av tid när de begränsningar som för närvarande gäller för simhallar och friluftsbad har avvecklats.

Vid öppnandet av friluftsbad och simhallar följer man hälsosäkerhetsanvisningarna. Inträdet till friluftsbad och simhallar kan behöva begränsas om det antal besökare som anses vara hälsosäkert håller på att överskridas. Förutom inträdesbegränsningar begränsas även antalet användare av bassängerna enligt bassängernas storlek. Badvakterna följer antalet användare i bassängerna och ger besökarna anvisningar enligt situationen.

Utebadet Plotti i Britas öppnas inte 

Britas badplats med sandbotten, Plotti, öppnas inte alls denna sommar. Detta beror på att förnyandet av badplatsens avtappningssystem försenats. 

Tävlingsidrottsverksamhet för vuxna kan inledas utomhus den 1 juni

Tävlingsidrottsverksamhet för vuxna kan inledas tisdagen den 1 juni på utomhusområden som staden förvaltar. Publik kan tillåtas i enlighet med riktlinjerna för offentliga tillställningar från Regionförvaltningsverket i Södra Finland om man följer hälsosäkerhetsanvisningarna. Man kan ordna sammankomster för högst tio personer inomhus och högst 50 (femtio) personer utomhus under perioden 1–15.6. Innan tävlingsverksamheten påbörjas ska tillställningens arrangör lämna in en hälsosäkerhetsplan till staden, där arrangören binder sig till att verkställa hälsosäkerhetsåtgärderna. Inomhus gäller fortfarande begränsningen på högst 10 personer under juni.

Biblioteken öppnas för högst hälften av det normala antalet besökare 

Helmet-biblioteken har tillhandahållit begränsade utlånings- och återlämningstjänster, som huvudsakligen bestått av förhandsbokat material, under hela coronatiden. Från och med tisdagen den 1 juni kan man åter i vanlig ordning hämta böcker direkt från bibliotekshyllorna. Det är även möjligt att använda kunddatorer, skriva ut, kopiera och skanna på biblioteken. Läsesalar och olika slags lokaler för gruppverksamhet öppnas inte än. 

Bibliotekslokalerna öppnas med 50 procent av den vanliga kundkapaciteten. Även sittplatserna minskas med hälften. Självbetjäning där personal inte är närvarande kommer ännu inte vara möjligt. I bibliotekslokalerna görs arrangemang för att säkerställa säkra avstånd exempelvis vid kunddatorerna. Alla över 12 år måste fortfarande använda ansiktsmask när de besöker biblioteket, såvida det inte finns något hälsomässigt hinder för det.

Vilka lokaler, tjänster och enheter som är i bruk varierar mellan biblioteken, så det är värt att kontrollera detta samt bibliotekens öppettider med ditt eget närbibliotek eller på bibliotekets webbplats www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster. Bokbussarna kör rutterna enligt sina normala tidtabeller.

Muséer och kulturcenter öppnar i begränsad omfattning 

Helsingfors stadsmuseum, Spåramuseet och Villa Hagasund öppnas för allmänheten tisdagen den 1 juni 2021. Säsongsmuseerna Sprutmästarens gård och Arbetarbostadsmuseet är tills vidare stängda.  Museernas och kulturcentrens gallerilokaler öppnas från och med den 1 juni 2021 för ett litet antal besökare, så att de kan hålla ett faktiskt avstånd på två meter till andra besökare. Högst 10 personer kan samtidigt vistas i en lokal och högst 50 personer i hela museet. Salövervakarna observerar läget och styr vid behov besökarna så att det är tillräckligt glest i lokalerna. Vid eventuellt köande ser man till att avstånden hålls. I mån av möjlighet stödjs öppnandet med förhandsanmälan eller förhandsförsäljning av biljetter.

Via Stadsmuseets utställning Lokaler – Alternativa musikplatser i Helsingfors får man ta del av olika subkulturers musikplatser i 2000-talets Helsingfors. Utställningen är öppen fram till den 29 augusti 2021. Även utställningen Smakbitar från Helsingfors samt bildapoteket öppnas för allmänheten. Utställningarna Barnens stad och Tidsmaskinen hålls stängda tills vidare. I Villa Hagasund vid Tölövikens strand visas fortsättningsvis den populära fotoutställningen Ismo Hölttö – Möten i 1960-talets Helsingfors, vars utställningsperiod har förlängts till den 31 oktober 2021.

HAM Helsingfors konstmuseum öppnar för allmänheten tisdagen den 8 juni 2021. Samma dag öppnar den tyska konstnären Katharina Grosses utställning i Tennispalatset. Grosse har blivit internationellt känd för sina stora, rumsliga målningar, som hon sprutmålar på föremål, arkitektur och landskap. För sin första separatutställning i Finland tar Grosse över de båda båghallarna på övre våningen i HAM. Utställningen kommer att bestå av två nya verkhelheter där konstnären förvandlar utställningslokalerna till massiva, heltäckande rumsliga konstverk. 

I Tennispalatset fortsätter man att visa upp utställningen Lallukka – Livet i konstnärshemmet, som berättar om kulturmonumentets färggranna historia och nutid, samt Perttu Saksas utställning Den vita bågen, där kvarlåtenskapen efter bildskulptör Laila Pullinen, särskilt redskapen hon använt, är tema för verken. Man kan även se Tove Janssons utställning, och i HAM-galleriet, som har profilerat sig som en utställningslokal för samtidskonst, visas Inka Bells utställning Passage.

HAMs öppettider i Tennispalatset ändras den 8 juni. Information om öppettiderna finns på HAMs webbplats.

Gallerilokalerna i stadens sex kulturcenter öppnas tisdagen den 1 juni. I Gamlasgården visas till exempel Nuori Taide Helsinki 2021: See the Sea – se havet, upplev konsten fram till den 23 juni 2021. Den gemensamma utställningen består av 15–26-åriga ungas verk och har fått sin inspiration från Helsingforsbiennalen som öppnas i sommar. Utställningarna som visas i gallerierna kan ses utan avgift under kulturcentrens öppettider. Närmare uppgifter om utställningarna och deras öppettider finns på kulturcentrens webbplatser.

Ungdomslokalerna öppna enligt tidigare riktlinjer 
Inom ungdomsarbetet satsar man på verksamhet utomhus under sommarsäsongen. En del av de ungdomslokaler som drivs av staden öppnades den 3 maj och hobbygruppernas verksamhet för barn och unga som är födda 2001 och senare fortsätter i ungdomslokalerna. I ungdomslokalerna krävs att personer över 12 år använder ansiktsmask, såvida det inte finns något hälsomässigt hinder för det. De unga kan kontrollera om deras egen ungdomslokal eventuellt öppnas och öppettiderna i informationen om lokalen i respektive ungdomslokals sociala medier eller på adressen nuorten.helsinki.


Öppettider:
Simhallar och friluftsbad
Bibliotek, helmet.fi
Stadsmuseets enheter
HAM Helsingfors konstmuseum
Kulturcenter
Ungdomslokaler