Helsingfors centrum. Foto: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Utvecklandet av Helsingfors centrumområde framskrider

En lockande stadskärna är livsviktig för Helsingfors. Utvecklingen och planeringen av centrumområdet främjas märkbart under den kommande våren. På sitt möte den 11 januari ska stadsstyrelsen behandla förslag gällande centrumvisionen, utvecklandet av promenadcentrum och centraliseringen av hamnfunktioner. Våren 2021 avser man även att starta en kvalitets- och koncepttävling om strandområdet som sträcker sig från Olympiaterminalen till Salutorget.

Ett attraktivt centrum är Helsingfors visitkort och livsvillkor. Målet är att Helsingfors centrum är en livskraftig och attraktiv plats som för ihop kommersiella tjänster, evenemang, trivsel och samhällsaktiviteter. En gynnsam utveckling av centrumområdet är en kritisk framgångsfaktor för hela stadens livskraft, särskilt i ljuset av coronakrisens effekter.

Inom utvecklingen av centrumområdet finns flera sektorer som påverkar varandra. Centrumvisionen, förslagen om utvecklandet av promenadcentrumet och centraliseringen av hamnfunktioner samt utvecklandet av Södra hamnen bildar tillsammans en betydande helhet.

”Inom staden har man redan länge förstått behovet av att utveckla centrum och det togs även kraftfullt upp vid skrivandet av stadsstrategin för fyra år sedan. Coronapandemin har ytterligare framhävt betydelsen och angelägenheten i att utveckla stadens centrum. För beslutsfattande föreslås nu en mycket omfattande helhet, vars delar knyts samman tätt med varandra. Inom helheten granskas inte enbart stadsmiljöns fysiska utveckling, utan även Helsingfors centrums livskraft, dynamik och funktionalitet i en situation där exempelvis utvecklingen och digitaliseringen av smart trafik formar stadslivet i en oerhörd fart. Verkställandet av förslagen bearbetar Helsingfors centrum och utvecklingen av det långt in i framtiden”, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori.

Centrumvisionen för markanvändning beskriver den framtid som eftersträvas för stadskärnan

Helsingin keskustavisio – Linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa (Helsingfors centrumvision – Riktlinjer för planering av markanvändning och trafik i stadskärnan) presenteras för stadsstyrelsens godkännande som en grund för fortsatt planering av markanvändning och trafik. De vägledande riktlinjerna fungerar som en utgångspunkt för planeringen angående kvarteren i stadskärnan och centrum, samt park- och gatuområden.

Centrumvisionen har beretts tillsammans med stadsborna, näringslivet och andra intressentgrupper samt experter inom olika branscher och omfattar området kring Helsingfors affärscentrum och stadskärna. Visionen innefattar förutom beskrivning av bakgrundsteckningen och målsättningen även 20 utvecklingsstrategier, som långsiktigt styr utvecklandet av ett attraktivt centrum.

Visionen, dess kunskapsunderlag och resultaten av växelverkan används i uppdateringen av stadskärnans detaljplan, samt i andra pågående och kommande projekt gällande markanvändning, vilket gör projektprocesserna smidigare och drar upp riktlinjer för en gemensam väg mot framtiden.

Enligt visionen växer Helsingfors centrum, dess användarantal och verkningsområde. I framtiden är huvudstadens kärna både ett internationellt lockande centrum för näringslivet, Finlands mest betydelsefulla arbetsplatsområde och Nordens ledande kulturkoncentration. Stadskärnan inbjuder till att trivas och det finns liv och rörelse för varje timme året om.

I centrum fungerar invånarnas, arbetsplatsernas och tjänsternas omgivning och erbjuder mångsidiga alternativ. Stränderna öppnas för stadsborna och de får nya fasader som kompletterar de traditionella kustlandskapen på ett balanserat sätt. Det nya byggandet har skickligt passats in som en del av omgivningen. Kultur och turismtjänster sprider sig allt längre bort, ända ut till öarna.

Man kan förbereda sig förutseende inför förändringstrender och klimatrisker. Centrumstrukturen stödjer och prioriterar miljövänliga levnadssätt. Promenadcentrum är en fungerande, trygg och ren vistelseplats som är öppen för alla och som kopplas ihop med räls såväl nära som fjärran till en del av ett internationellt nätverk.

Målet med utvecklandet av centrum är ett trivsamt stadsutrymme

Inom stadsstyrelsen behandlas riktlinjerna för promenadcentrum. Det föreslås att stadskärnans promenadbetonade område ska expanderas genom att göra funktionerna mångsidigare och förbättra stadsutrymmets kvalitet. I området kring Norra Esplanaden och Alexandersgatan föreslås en ökning av utrymmen som öppnar sig mot gatan, samt förbättring av tvärgående gångförbindelser. Det föreslås även att Fabiansgatan utvecklas till en mer promenadvänlig omgivning.

På Esplanadens södra sida föreslås förbättring av gångförbindelsen till Kaserntorget längs med Fabiansgatan och Kaserngatan i och med att hamnens långtradartrafik försvinner från området. Dessutom föreslår man att Kaserntorget görs mer trivsamt och företagens verksamhetsförutsättningar förbättras, samt att fotgängarnas förbindelse till torget förbättras genom att biltrafiken på Fabiansgatan eller Norra Magasinsgatan begränsas. Man vill även förbättra gångförbindelserna till Magasinstranden, samt utveckla strandpromenaden kring Södra hamnen och Skatudden.

I området kring Helsingfors stadskärna pågår ovanligt många projekt och verkställandet av dem kommer att göra centrum mer intressant och därigenom öka dess livskraft. Nya studenthuset och tidigare Hôtel Societetshuset håller på att omvandlas till ett nytt femstjärnigt hotell. Intill dem förnyas Brunnsgården och Sokos Hotell Vaakuna på Brunnsgatan. Även på Elielplatsen skapas nya byggmöjligheter för verksamhetslokaler.

Andra betydande stadsutvecklingsprojekt i centrum är till exempel omgivningen kring Sandviksbassängen, Skatuddskajens kvarter och Södra hamnens västra del. Även i Hagnäs pågår betydande utvecklingsprojekt.

I samband med planering och verkställande av dessa projekt skapas förutsättningar för utveckling av den offentliga miljön och förbättring av kvaliteten. Vid planeringen och verkställandet fäster man uppmärksamhet vid exempelvis markplansvåningar, öppnande av lokaler mot gatan, integrering av service i byggnader eller underjordiska lokaler samt placering av körramper i byggnader.

Helsingfors vill även främja en mer omfattande användning av kulverten i centrum. Förberedelsen sker i växelverkan med fastighetsägare och andra aktörer som berörs av kulverten. Förslaget om främjande åtgärder kommer för godkännande till stadsstyrelsen under år 2021. Även planeringen gällande förbättring av underjordiska gångförbindelser pågår. Utvecklingsprinciperna fastställs i den underjordiska generalplanen. Den tas upp för godkännande i stadsstyrelsen under år 2021.

Förslag om att centralisera hamnfunktioner till Västra hamnen

Helsingfors hamns funktioner föreslås förändras så att hamnens funktioner centraliseras till Västra hamnen. Passagerarbilfärjetrafiken skulle upphöra på Södra hamnens sida, men fortsätta vid Skatudden.

När den nuvarande formen av passagerarbilfärjetrafiken försvinner från Södra hamnen, frigörs utrymme för en både landskapligt och stadsbildligt mer högklassig stadsmiljö. Servicetrafikens rutt och strandpromenadens placering kan även omvärderas.

Helsingfors mål är att trygga Helsingfors Hamns verksamhetsförutsättningar. I och med den här lösningen får Helsingfors Hamn Ab och dess kunder en långsiktig utsikt för utvecklingen av hamnverksamheten och trafiken som färdas via den. Från Västra hamnen till Västerleden planeras en hamntunnel som verkställs som hamnens investering. Den möjliggör utvidgande av Västra hamnens funktioner och smidig organisation av hamntrafiken.

Kapaciteten hos Västra hamnens hamnområde ökas genom att utvidga området med havsutfyllnad, vilket gör det möjligt att flytta en betydande del av Skatuddens passagerarbilfärjetrafik till Västra hamnen. Förutom för Västra hamnens trafik är lösningen även nödvändig för Helsingfors Hamns stora totalekonomiska effekt på hela Finland, som uppgår till cirka 4,1 miljarder euro per år. Helsingfors Hamn har en betydelsefull roll för Finlands utrikeshandels logistiska funktionalitet och försörjningsberedskap, då värdet på varor som transporteras via hamnen står för cirka 40–50 procent av hela värdet av Finlands sjötransport. Passagerare som färdas via Helsingfors Hamn ger huvudstadsregionen inkomster på nästan 700 miljoner euro per år.

Det slutliga beslutet om förändringarna i hamnens funktioner fattas av stadsfullmäktige. Om man fattar beslut om förändringarna startar Helsingfors Hamn Ab beredningen av utvecklingsprogrammet för att verkställa nödvändiga investeringar.

Tävling om den bästa helhetsplanen för Södra hamnen

Den 9 november 2020 reserverade stadsstyrelsen ett område i Södra hamnen för en kvalitets- och koncepttävling. Målet är att förändra området, som för närvarande huvudsakligen används för hamnens terminalfunktioner och parkering, till ett offentligt och trivsamt stadsutrymme med gångtrafik som kopplar ihop Salutorget och Brunnsparken samt möjliggör tillträde till havet.

Det centrala målet för Magasinstrandens kvalitets- och koncepttävling är att som ett underlag för detaljplanering producera en genomförbar helhetsplan för markanvändning, som kvalitetsmässigt och funktionellt håller mycket hög nivå och som verkställer stadens mål för markanvändning och stadsbild samt övriga mål. I tävlingen tar man hänsyn till att området som sträcker sig från gamla saluhallen till Olympiaterminalen är en del av det havsnära Helsingfors nationallandskap, den på riksnivå betydelsefulla byggda kulturmiljön och skyddszonen för ett av Unescos världsarvsobjekt.

Kvalitets- och koncepttävlingen sker i två etapper och avses starta i mars 2021. Tävlingen riktar sig till aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Man kan ge förslag om byggande av kultur-, service-, affärs- och andra lokaler, men inte bostäder. Tävlingen omfattar även ett område som är planerat för ett arkitektur- och designmuseum. Själva verkställandet av museet bestäms i ett senare skede och för det arrangeras en separat arkitekturtävling. Stadsmiljönämnden fattar beslut om områdets planeringsprinciper och tävlingsprogrammet i början av år 2021. Planeringsprinciperna bereds som en växelverkan mellan stadsborna och andra intressentgrupper.

Tävlingsförslagen läggs vid båda etapperna ut till offentligt påseende där man även kan kommentera dem. Bedömningen av tävlingen sker utifrån planernas kvalitet. I bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid planernas stadsbildliga kvalitet, konceptets funktionsduglighet och genomförbarhet, promenadmiljöns och stadsutrymmets kvalitet samt lösningar som främjar verkställandet av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035.

Detaljplaneringen för Magasinstranden och Olympiastranden startar med en deltagar- och utvärderingsplan i slutet av januari 2021. Det finns möjlighet att delta i områdets utveckling i flera skeden; områdets planeringsprinciper kan ses och kommenteras av alla i Kerro kantasi-tjänsten från och med den 25 januari på adressen kerrokantasi.hel.fi/?lang=sv. När planprojektet har startat hittas även utredningar och skissplaner i anslutning till planeringen av området i karttjänsten.

När Magasinstrandens tävling är avgjord fattar stadsstyrelsens näringslivsektion beslut om en utvecklingsreservation till tävlingens vinnare uppskattningsvis under år 2022, varefter man utarbetar en planskiss. Efter tävlingen är det möjligt att en separat, mer specifik arkitekturtävling anordnas för varje tomt som tillhör området.

Ytterligare information

Stadsstyrelsens mötesmaterial den 11 januari 2021 (på finska)

Mer information om planeringen
 
Karta över stadsutvecklingsprojekt i centrum (pdf, på finska)

Karta över stadsutvecklingsprojekt i centrum (png, på finska)

Foto: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing