Utsikt mot Magasinstranden från Observatorieberget. Bild: Ilmakuvaus Ruohonen.

Tävlingsprogrammet för Magasinstranden till stadsmiljönämnden

I området Magasinstranden ordnas en tudelad kvalitets- och koncepttävling med syftet att utveckla området som en del av det utvidgade promenadcentrumet, den strandrutt som går längs Helsingfors stränder samt som plats för det nya arkitektur- och designmuseet. Stadsmiljönämnden behandlar Magasinstrandens tävlingsprogram under sitt möte den 30 mars.

Den västra strandzonen vid Södra hamnen utvecklas till en plats för gemensam trivsel som stadsborna bättre kan nå. Målet med Magasinstrandens kvalitets- och koncepttävling är att hitta en lösning för den unika plats tävlingen gäller. Lösningen ska vara av hög kvalitet vad gäller stadsrummet, landskapet och funktionerna, den ska vara lämplig för platsen och kunna fungera som grund för vidare planering.

Hamnfunktionerna i centrum utvecklas i framtiden så att det område som för närvarande i huvudsak används för hamnens terminalfunktioner och parkering omvandlas till en offentlig och trivsam strandrutt och ett stadsrum som förenar Salutorget och Brunnsparken och gör det möjligt att nå havet. Det nya stadsrummet erbjuder även möjligheter för icke-kommersiell vistelse och beaktar de olika åldersgrupperna och stadsbornas mångsidiga behov.

Resorna till Tallinn avgår i fortsättningen från Västra hamnen. Trafikeringen till Stockholm blir kvar i Skatudden och trafikbelastningen som orsakas av hamnen blir mindre. Omgivningen kring Olympiaterminalen frigörs till stor del för annan användning, men den internationella kryssartrafiken och möjligheten för snabbfartygstrafiken blir kvar i området.

Magasinstrandens tävling letar efter den bästa helhetsplanen

Områdets planeringsprinciper har tagits fram i dialog med stadsborna och andra intressentgrupper och de styr planeringen samt den kvalitets- och koncepttävling som ordnas om området. Stadsmiljönämnden fattar beslut om tävlingsprogrammet och planeringsprinciperna, sedan inleds tävlingen i maj 2021.

Den tudelade kvalitets- och koncepttävlingen riktas till byggnads- och fastighetsbranschens aktörer. Det är möjligt att föreslå kultur-, service-, affärs- och annat kontorsbyggande för området, men inte boende. Tävlingen omfattar även området som planeras för arkitektur- och designmuseet och dessutom eftersträvar man mångsidiga funktioner som stöder museiverksamheten. Det egentliga bygget av museet avgörs i ett senare skede och en separat arkitekturtävling ordnas om museet.

I planeringen av områdets helhetslösning beaktas områdets värden med tanke på landskapet och stadsbilden samt platsens betydelse och identitet. I tävlingen kan man även komma med idéer till nya verksamhet i stadens värdefulla byggnader som beaktar deras skyddsvärden.

Tävlingsförslagen publiceras i början av 2022

I båda faserna av tävlingen läggs tävlingsförslagen ut för påseende och kommentarer. Tävlingsbedömningen sker utifrån kvaliteten på de planer som föreslås. I bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid planernas stadsbildskvalitet, vid konceptets funktionalitet och genomförbarhet, vid kvaliteten på promenadmiljön och stadsrummet samt vid lösningar som främjar genomförandet av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 samt vid hur det nya arkitektur- och designmuseet, Saluhallen och hamnbyggnaderna har beaktats. Vinnaren i tävlingen utses i slutet av 2022.

Den grupp som vinner tävlingen fortsätter planera området som partnerskapsplanläggning i samarbete med staden och är genomförare av de tomter som bildas utifrån tävlingsförslaget. Stadsfullmäktige fattar senare beslut om det genomförandeavtal som ingås med tävlingens vinnare och om godkännandet av den detaljplan som utarbetas för området.

Stadsmiljönämndens mötesmaterial av den 30.3.2021 (på finska)

Video: Magasinstranden och Olympiastranden (på finska)