Snöröjningen fortsätter intensivt i Helsingfors – mer snö lovas under veckan

I Helsingfors fortsätter man ploga gator och transportera bort snönfrån denna ovanligt snörika period. De viktigaste farlederna plogades innanmåndagen, medan plogningen av bostadsgator fortfarande är pågående. I ochmed att snösituationen förvärras på nytt kommer vi att fokusera på röjningav huvud- och kollektivtrafiklederna.
 
Snöjobb beställda av Helsingfors stad utförs av såväl stadens egentjänsteleverantör Stara som privata entreprenörer. Enligtentreprenörernas utsago hade man till måndagsmorgonen 4.2 lyckats plogaalla Helsingfors viktigaste farleder.

Plogningen av bostadsgatorna har inletts i alla stadsdelar, ochsituationen varierar från stadsdel till stadsdel. Vi fokuserarsärskilt på stadens centrum, dvs. områden där flest personer rör sig.Därtill bekämpas halka.

Hela stadens flotta är i bruk, dvs. sammanlagt ungefär 400 plogaroch lastbilar, utöver vilka Stara och andra entreprenörer anskaffatungefär 30 procent mer utrustning.

Till stadens snötippar förs för ögonblicket mellan 4 000-5 000snölass per dag. Det betyder att man under en enda vecka tar emot nästanlika mycket snö som under en hel genomsnittlig vinter. Under engenomsnittsvinter förs ungefär 50 000 lass till snötipparna.

Det finns nu ovanligt mycket snö, vilket lett till att stadensåtta snötippar har börjat bli fyllda och överbokade. Staden ochentreprenörerna har därför upprättat och fortsätter att upprätta extralagringsplatser runtom Helsingfors.

I stadskärnan ansvarar fastigheterna för trottoarerna ochs nötransport

Särskilt i innerstaden är det en stor utmaning att hitta ställenatt lagra snö på, samt att hantera fordon som parkerats i vägen förplogarna. Trottoarerna är på flera ställen i dåligt skick och det finnssnöhögar som försvårar sikten runtom Helsingfors, så det lönar sig attvara särskilt påpasslig i trafiken just nu. Stadsmiljösektorn hanterarall respons om saken så snabbt som möjligt.

Även fastigheterna har orsak att vara aktiva. Helsingfors stadsköter körbanorna i stadskärnan, men det hör till fastigheterna längsrespektive gator att ploga och sanda trottoarerna samt forsla bort snön.Fastigheterna i stadskärnan har också ansvaret för att forsla bortsnövallarna som plogats upp längs trottoarerna till stadens snötippar.

Snö på gårdar och tak är även på andra ställen i Helsingfors påfastigheternas ansvar, liksom att öppna infarten till tomterna efterplogningen. Snön ska transporteras till stadens snötippar. Man får inteföra snön från tomtarna till gatan eller till parker, och man får inteblockera trottoarer med den.

Staden upprättar tillfälliga parkeringsområden

Helsingfors kollektivtrafik fungerar väl med tanke påomständigheterna. För att säkra spårvagnstrafiken har man i centruminrättat några extra parkerings- eller stoppförbud.

För att underlätta snöröjningen och parkeringen upprättade stadenigår en tillfällig invånarparkeringsplats på sandplanen i Hesperiaparkeni Främre Tölö (30-40 platser). Idag på tisdagen 5.2 ämnar vi grunda ettinvånarparkeringsområde vid parkeringsområdet för Skatuddens pariserhjul(ungefär 20 platser). Staden utreder under den här veckan möjligheten attinrätta andra parkeringsområden.

Enligt det Meteorologiska institutets uppgifter tisdagen 5.2kommer Helsingfors att nästan varje dag kunna förvänta sig mer snö under veckan.Snöfallet har fortsatt i Södra Finland redan under en längre tid.
 
 Nyheter

01.02: Helsingfors förbereder sig för yrväder under veckoslutet