Rutter byggs på Stansviks rekreationsområde.

Rutter byggs på Stansviks rekreationsområde

I september 2021 inleder Helsingfors stad byggarbetet för rutterna i Kronbergsstranden på Stansviks rekreations- och parkområde. Byggandet av rutterna är det första skedet i genomförandet av parkplanen för området. Målet för de kommande åren är att renovera den värdefulla herrgårdsmiljön med beaktande av de mångsidiga naturvärdena.

Park- och grönområdet som omger Stansviks herrgård är ett av de mest betydande rekreationsområdena i Degerö och på det nya bostadsområdet Kronbergsstranden. En parkplan för att värna om och bevara den historiska herrgårdsmiljön har gjorts upp för området. Samtidigt bereder man sig på den ökande rekreationsanvändningen på området genom att utveckla gång- och cykelvägarna samt parkeringsarrangemangen.

Reparationsarbeten samt nya gång- och cykelvägar

Arbetet som nu inleds omfattar reparation av den nuvarande Stansviksvägen som ställvis tjälar om vårvintrarna. Dessutom byggs tre nya gång- och cykelvägar – Stansvikstigen, Thelningsstigen och Gammelbyleden – samt repareras beläggningen på stigen i mitten av Gammelby.

Även parkeringsarrangemangen kommer att förnyas. Ett nytt parkeringsområde byggs vid Stansviksvägen i närheten av Thelningsstigen. Det nuvarande östra parkeringsområdet vid Stansviksvägen kommer dessutom att förnyas, och i samband med parkeringsområdet byggs en vändplats för fordon.

Den nuvarande parkeringen för sommarstugeområdet i Gammelby tas ur bruk, och framöver kommer endast servicekörning att vara tillåten på södra delen av Stansviksvägen. Ändringen strävar efter att förstärka trivseln på herrgårdsparkens kärnområde och att skydda Knut Felix ekallé som planterats på 1860-talet mot skador som orsakas av fordonstrafiken.

Byggarbetet tar drygt ett år

Byggandet på de nya rutterna påbörjas med trädfällning veckan som börjar den 20 september. Vid inpassning av rutterna i terrängen har man försökt bevara så mycket som möjligt av trädbeståndet. Vid reparation av Stansviksvägen bevaras alla de äldsta ekarna från 1800-talet längs vägen. De äldsta ekarna och vissa andra stora träd på entreprenadsområdet ges mer växtutrymme genom att ta bort omkringväxande sly och mindre träd.

Trädfällningsplanen ingår i parkplanen för området som genomförs på ett särskilt definierat entreprenadsområde (se bild ovan).

Målet är att arbetet är färdigt i slutet av 2022. Entreprenören är Stara.

Schemaläggningen för arbeten beaktar fåglarnas, grodornas och fladdermössens reproduktionssäsonger samt tidpunkten för sommarboendets högsäsong. Arbeten som orsakar mest störning avbryts sommaren 2022.

Reparationen av Stansviksvägen och byggandet av Stansviksstigen kan orsaka hinder och störningar på området under den kommande vintersäsongen. Säkra passager markeras med skyltar i terrängen.

Sommarstugeområdets servicetrafik tillåts på rutterna

Arbetet på Stansviks rekreationsområde grundar sig på gatu- och parkplaner som godkänts 2019 och som vunnit laga kraft i sommar.

Den nya Stansviksstigen kommer att följa den gamla vägen som redan nu går söderut från Hundholmsvägen som skogsstig. Thelningsstigen och Gammelbyleden är helt nya vägar. Thelningsstigen genomförs som tryckbank bredvid det nuvarande näset, så att det gamla klibbalnäset och den för fladdermössen viktiga träbeståndsförbindelsen kan bevaras.

Stansviksvägen bevaras lika bred som nu och kommer även framöver att ha sandbeläggning. Alla de nya rutterna har sandbeläggning och är cirka tre meter breda för att säkerställa trygga vägar för cyklare och fotgängare samt möjliggöra service- och räddningskörning vid behov. Man planerar att i framtiden bygga en bro över Stansvik, och då skulle den nya Thelningsstigen fungera som en väg för bland annat skolelever från Stansviksbergets bostadsområde till Uppby.

Gång- och cykelvägarna samt parkeringsområdena kommer att belysas så att ljusen tänds när någon rör sig på området. Belysningen på vägarna släcks helt för sommarsäsongen på grund av fladdermössen.

De nya vägarna är reserverade för fotgängare och cyklister, men sommarstugeområdets servicetrafik är tillåten på Thelningsstigen och Gammelbyleden.

Planeringen av Stansvik fortsätter

Stansviks rekreationsområden ligger vid Stansviks herrgård. Det handlar om ett kulturhistoriskt och landskapsmässigt betydelsefullt park- och naturområde med högt naturvärde vars äldsta byggnader och trädgårdar härstammar från 1800-talet. Utgångspunkten för parkplanen har varit att värna om värdena förknippade med herrgårdsmiljön och att sammanfoga dem med områdets mångfacetterade naturvärden.

För delarna utanför entreprenadsområdet utarbetas en underhålls- och utvecklingsplan där man mer detaljerat än i parkplanen definierar vilka arbeten som ska utföras på området på 2020-talet. Invånarna informeras om deltagandemöjligheter i samband med planeringen kommande vinter.

Syftet är inte att restaurera herrgårdsparken till en representationspark, utan att bevara och återställa parkens historiska drag med beaktande av naturvärdena. Naturen i Stansvik är mångsidig, och sällsynta och utrotningshotade arter lever på området.

Stansviksudden söder om herrgården blir Stansviksåsens naturskyddsområde. En separat plan har redan utarbetats för skyddsområdet.

Väster om rekreations- och parkområdena planeras Stansviksbergets bostadsområde vars detaljplan har vunnit laga kraft 2020. Gatuplaneringen för bostadsområdet påbörjas snart, och man kan ge respons på den kommande vintern. När byggarbetet på bostadsområdet inleds läggs sommarstugeområdet i Nyby ner och motsvarande antal sommarstugeplatser läggs till som en del av det nuvarande sommarstugeområdet i Gammelby.

Mer information:

Bilden i nyheten: Stansviksvägen kantad av gamla ekar ska repareras. © Helsingfors stadsmiljösektor