Barnmorskeinstitutets byggnader

Planeringstävling om nyanvändning av Barnmorskeinstitutet

Helsingfors stad utlyser en tävling för att hitta en partner för att utveckla Barnmorskeinstitutet. Syftet med planeringstävlingen är att hitta en högklassig och genomförbar lösning för Barnmorskeinstitutets kvarter, där sjukhusbyggnaden renoveras för ny användning. Tävlingen är en tudelad kvalitets- och koncepttävling. Stadsmiljönämnden fattar beslut om godkännande av tävlingsprogrammet vid sitt möte den 31 maj 2022.

Målet med tävlingen är att i huvudsak bevara byggnadskomplexet, men det är också möjligt att placera bostäder eller olika former av boende, affärslokaler, inkvarteringsverksamhet eller annan verksamhet, samt nödvändiga gårds-, parkerings- och trafiklösningar i kvarteret.

Deltagare i tävlingen ska ha kompetens inom krävande renoveringsbyggande

Barnmorskeinstitutets och sjukhusets verksamhet har upphört. För lokalerna i det tidigare sjukhuset eftersträvas en arkitektoniskt och stadsbildsmässigt högklassig plan som tar hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde.

Barnmorskeinstitutets sjukhusbyggnad är ett landmärke och den har ett stort historiskt och symboliskt värde som födelseplats för cirka en halv miljon Helsingforsbor. För att säkerställa bevarandet av byggnaden och dess värden kommer den i huvudsak att skyddas i samband med detaljplaneändringen.

De delar av Barnmorskeinstitutets byggnadskomplex som bevaras kräver mycket omfattande renoveringar. En del av byggnadskomplexet kan också föreslås att ersättas med nybyggnation.

Tävlingens tidplan 

Syftet med tävlingen är att stödja och aktivera utvecklingen av Gumtäkt som levande och mångsidig stadsdel och att öka bostadsbeståndet i området.

Avsikten är att området reserveras för vinnaren av tävlingen för cirka två år för att utveckla projektet och vidare utreda förutsättningarna för genomförandet.

Stadsmiljönämnden beslutar om vinnaren av tävlingen och om reserveringen av tomterna för vidare planering under hösten 2023. 

En detaljplaneändring för området inleds under tävlingen som partnerskapsplanläggning. Planens innehåll utarbetas på basen av det vinnande förslaget. Målet är att detaljplaneförslaget kan lämnas in till stadsmiljönämnden för behandling under 2024.  

Tävlingens utgångspunkter, ramvillkor och funktionella och stadsbildsmässiga mål framgår av tävlingsprogrammet och dess bilagor. Tidsplanerna är uppskattningar och de fastställs i det slutliga tävlingsprogrammet.

Tävlingsprogram (utkast 3.5.2022, pdf)

Ärendepå stadsmiljönämndens föredragningslista 31.5.2022