Placeringen av Brändös tillfälliga daghemsbyggnad utreds

Helsingfors stad utreder placeringen av en tillfällig undervisnings- och daghemsbyggnad på Brändö. Den obyggda tomten till söder om Werner Wiréns väg undersöks i första hand som placeringsplats. Lokalerna i byggnaden som byggs ska användas av Daghemmet Domus, Brändö gymnasium och daghemmet Kulosaari.

Daghemmet Domus (Brändövägen 4) behöver nya lokaler eftersom de nuvarande lokalerna är i dåligt skick och de allra yngsta barnen inte alls kan placeras dit. Lokalerna i Brändö gymnasium och lågstadieskolas byggnad (Ståhlbergsvägen 2) är likaså inte tillräckliga för det nuvarande elevantalet, och extra utrymme behövs för 50 elever. Även daghemmet Kulosaari behöver mer utrymme. Med byggnaden vill staden trygga närtjänsterna för Brändöborna.

Under vårens lopp har man funderat på många olika platser att placera byggnaden. Först planerade man att placera den i samband med Juliusparken. Respons från invånarna, Österledens närhet, och olika naturskyddsorsaker ledde till att staden bestämde sig för att tänka på placeringen på nytt. I planeringen föreslogs först Risto Rytis park och senare också tomten i den södra ändan av Werner Wiréns väg, som i detaljplanen planlagts som bostadshöghus.

För byggnaden ansöks inom de kommande veckorna ett tillfälligt bygglov för fem år. Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion fattar beslutet om tillståndet. Placeringsutredningens läge presenterades för sektionen den 17 maj, men beslutet om byggtillstånd för objektet fattas i ett senare möte.

Man har planerat att byggnaden tas i bruk i augusti. Detta förutsätter mycket snabb planering, tillståndsutfärdande, och byggande. Vid behov letar staden efter tillfälliga lokaler på Brändö som kan användas tills byggnaden är klar.

Staden arrangerade ett informationstillfälle för invånarna i området om hur planerna framskrider fredagen den 17 maj. Meddelanden som ges ut om ärendet kan man följa på stadsmiljösektorns webbplats www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv, och kallelser och meddelanden som skickas till skolor och daghem på adressen www.hel.fi/talotiedot.

17 nya paviljonger i bruk i år

Det är ett livligt år för byggande av tillfälliga paviljonger för daghem, lekparker och skolor i Helsingfors. Det planeras eller byggs som bäst 17 nya paviljonger för skolor, daghem och lekparker.

Majoriteten av paviljongerna byggs som tillfälliga lokaler, men i vissa områden kan de också användas som nya daghemslokaler. De flesta paviljongerna behöver snabbt kunna börja användas redan i augusti 2019.

Det stora behovet av paviljonger beror på att det i år pågår flera ombyggnadsprojekt, utvidgningsarbeten och rivande reparationsarbeten i daghem och skolor. Dessutom behövs det nya skol- och daghemsplatser på grund av befolkningsökningen. Också andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken förväntas öka, vilket ökar på behovet av lokaler.

Bildtext: Den primära placeringsplatsen är söder om kvartershuset (tomt nr 34).


DELA