Senatstorget på sommaren 2018. Bild: Helsingfors stads mediabank / Marja Väänänen

Området framför Domkyrkan omvandlas igen i sommar till gågata – fler parkeringsplatser för turistbussar på gatorna i närheten

Det avsnitt av Regeringsgatan som passerar Senatstorget ska konverteras till gågata och antalet platser för turistbussparkering nära torget ska utökas i syfte att göra torget trivsammare och säkrare för fotgängare. De extra parkeringsplatserna syftar till att minska felparkering av turistbussar på torgområdet. Trafikarrangemangen träder i kraft den 1 april och gäller ända till slutet av oktober.

De nya parkeringsplatserna för turistbussar kommer att finnas längs den sida av Senatstorget som ligger närmast Alexandersgatan. De avgiftsbelagda parkeringsplatserna för personbilar får ge vika för turistbussparkeringen.

På Unionsgatan, Kyrkogatan och Fredsgatan kommer man dessutom att markera ut platser för parkering av fordon i turisttrafik. Samtidigt görs Fredsgatan enkelriktad på avsnittet mellan Unionsgatan och Snellmansgatan så att tillåten körriktning är österut, det vill säga från Unionsgatan mot Snellmansgatan.

Ökningen av antalet parkeringsplatser för fordon i turisttrafik är en fortsättning på ett försök som startade sommarsäsongen 2018. Huruvida parkeringsarrangemangen ska bli permanenta sommartid bestäms efter provperioden, då erfarenheterna av denna har analyserats. 

Läs mer:

Kartbild över trafikarrangemangen kring Senatstorget


Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 fungerar som riktlinje för Helsingfors framtid. Strategin förverkligas i spetsprojekt, varav ett är utredningen av en utvidgning av promenadcentrum och förutsättningarna för en underjordisk matargata. Ändrade parkeringsarrangemang för turisttrafik vid Senatstorget hör till de lösningar som ska prövas inom projektet.


DELA