Högsta förvaltningsdomstolens beslut om generalplanen äventyrar inte Helsingfors planläggningsmål för de närmaste åren

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt beslut om generalplanen för Helsingfors. Några delar av generalplanen upphävdes. Man kan dock fortsätta planera markanvändningen i Helsingfors enligt genomförandeprogrammet för generalplanen. Beslutet påverkar inte avsevärt det programmerade genomförandet av planläggningen i Helsingfors på 2020-talet.

Högsta förvaltningsdomstolen gav sitt beslut om Helsingfors generalplan den 8 november 2018.

Framställningssättet i generalplanen konstaterades vara lagenligt. Helsingfors generalplan har utarbetats på ett framställningssätt som skiljer sig från de tidigare generalplanerna. Plankartan är indelad i rutor på 100 x 100 meter med anvisat huvudsakligt användningsändamål.

Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande om generalplanen från februari fortsatte ett gälla till största delen. Vissa delar av generalplanen upphävdes. Till övriga delar vann generalplanen nu emellertid laga kraft. För de delar som upphävdes gäller fortfarande generalplanen för 2002.

Avgörandets inverkan på den fortsatta planeringen

Helsingfors nya generalplan utgör utgångspunkten för detaljplaneringen och trafikplaneringen i Helsingfors. Den nya generalplanens strategiska målsättningar gäller i hela staden.

Man kan fortsätta planera markanvändningen i Helsingfors enligt genomförandeprogrammet för generalplanen. Med andra ord framskrider planeringen bland annat för områdena längs Spår-Jokern, Vichtisvägens boulevard och Tusbyledens boulevard. Beslutet påverkar inte avsevärt det programmerade genomförandet av planläggningen i Helsingfors på 2020-talet.

Även för Malms flygplats träder den nya generalplanen i kraft och planeringen kan fortgå utifrån den. I området kring Domarby gård kan en spårvägsförbindelse och ett närcentrum byggas samt Tusbyledens kanter göras tätare för bostadsbyggande. Byggandet kan emellertid inte sträckas ut till RKY-området för byggda kulturmiljöer av riksintresse.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde beteckningarna i generalplanen för stadsboulevarderna på Västerleden, Åboleden, Tavastehusleden och Lahtisleden. Snabbspårvägen kan byggas mellan Vik och Malm utifrån generalplanen för 2002, även om stadsboulevardbeteckningen på Lahtisleden upphävdes.

Beteckningarna i generalplanen upphävdes för Vårdö. I generalplanen för 2002 anvisas Vårdö som utredningsområde, där markanvändningen bestäms genom en generalplan eller en delgeneralplan. Målen för den fortsatta planeringen av Vårdö bedöms i ett senare skede.

Mer om temat:

Planmaterialet för Helsingfors generalplan

Högsta förvaltningsdomstolens beslut


DELA