När Mannerheimvägen har totalrenoverats kommer fotgängare och cyklister att ha sina egna leder. Cykelvägarna görs enkelriktade i enlighet med stadens mål för cykelnätet.

Helsingfors inleder totalrenovering av Mannerheimvägen våren 2023

Helsingfors inleder totalrenovering och ombyggnation av stadens huvudgata Mannerheimvägen nästa år. Mannerheimvägen ska totalrenoveras på avsnittet mellan Postgatan och Runebergsgatan och avsnittet mellan Runebergsgatan och Grejusgatan. Samtidigt moderniseras bron på Mannerheimvägen.

Mannerheimvägen är en av Helsingfors viktigaste huvudleder och en betydande infartsled på riksnivå. Under totalrenoveringen byggs nya trottoarer, enkelriktade cykelvägar och spårvägsspår och körbanor repareras.

Utöver ytkonstruktionerna kommer mycket att åtgärdas även under gatan. Under entreprenaden förnyas kommunaltekniken under gatan, såsom kablar och vatten- och avloppsrör. Moderniseringen är nödvändig, eftersom en del av kommunaltekniken under Mannerheimvägen är till och med från 1900-talets början.

Arbetena inleds på avsnittet mellan Postgatan och Runebergsgatan våren 2023, och även renoveringen av bron på Mannerheimvägen över Banan påbörjas 2023. På avsnittet mellan Runebergsgatan och Grejusgatan inleds arbetena under 2024. Målet är att renoveringen ska vara färdig 2025.

Området för totalrenoveringen på kartan

Utrymme för alla färdsätt på gatan

Totalrenoveringen kommer att underlätta trafiken och förbättra säkerheten när till exempel cykelvägarna och trottoarerna skiljs åt. Övergångsställena byggs i enlighet med specialnivån för tillgänglighet och dessutom förbättras spårvagnshållplatsernas tillgänglighet i samband med entreprenaden.

Målet är att bygga en enhetlig gata vars kommunaltekniska system fungerar långt in i framtiden. Slutresultatet är en gata som genomgått en grundlig renovering och där det finns plats för alla trafikanter oavsett färdmedel. I framtiden kommer även Västra Helsingfors snabbspårlinje att gå längs Mannerheimvägen.

Vad gäller stadsbilden kommer den största förändringen att vara rampen och trappan som byggs i kanten av parken vid Södra Hesperiagatan. Dessa avgränsas med en stödmur av natursten, vilken måste byggas eftersom gatans höjdläge är högre än parkens, och med muren utjämnas höjdskillnaderna. I kanten av parken måste träd fällas för att stödmuren ska kunna byggas. I stället för de träd som tas bort planteras nya träd, buskar och perenner på lämpliga ställen.

Raden med gatuträd på den östra kanten, mellan Tölö sporthall och Savilagatans korsning, kommer att förnyas i sin helhet på grund av de nya trafikarrangemangen och saneringen av kommunaltekniken. Likaså kommer gatuträden i både östra och västra kanten på avsnittet Dunckergatan–Runebergsgatan att förnyas. Målet är att bevara trädraderna så enhetliga som möjligt och att förbättra tillväxtförhållandena för de nya träden.

Alla tiders gaturenovering

Totalrenoveringen av Mannerheimvägen har stor påverkan på trafiken. Detta är Helsingfors hittills största, mest krävande och sannerligen också den mest besvärliga byggarbetsplatsen för stadsinvånarna.

Vardagen för invånarna, företagen och alla förbipasserande i området kommer att tillfälligt bli besvärligare när byggarbetsplatsen för med sig buller, damm, trafikstockningar, förbifartsvägar och ändringar i kollektivtrafiken. Målet är att trafikanterna ska kunna ta sig fram under arbetena till fots, på cykel, med rullstol, med bil och med kollektivtrafiken, men resorna kommer att ta längre tid än normalt.

Invånarna och företagen i området informeras om byggarbetsplatsens verkningar och trafikarrangemangen i god tid innan entreprenaden börjar och under den.

Man har försökt samordna totalrenoveringen med andra byggprojekt i området. På Mannerheimvägen pågår samtidigt bland annat totalrenoveringen av Finlandiahuset.

Med gemensamma krafter mot slutresultatet med den största effekten

Staden har startat en marknadsdialog med företag som lämpar sig som entreprenörer för totalrenoveringen. Entreprenaden planeras tillsammans med företagen för att kunna hitta de bästa möjliga lösningarna för totalrenoveringen. Den slutliga konkurrensutsättningen av entreprenaden görs baserat på priset och kvaliteten.

– Mannerheimvägen är en viktig förbindelse för både Helsingforsborna och folk som besöker staden. Därför vill vi noga planera för ett genomförande där olägenheterna på grund av renoveringen är så små som möjligt. I samarbete når vi ett slutresultat med den största effekten, säger Liisa Taskila, enhetschef från stadsmiljösektorn.

Staden publicerar mer information om totalrenoveringen närmare tidpunkten för starten.

Bild: När Mannerheimvägen har totalrenoverats kommer fotgängare och cyklister att ha sina egna leder. Cykelvägarna görs enkelriktade i enlighet med stadens mål för cykelnätet. Illustration: Kai Hakala/Ramboll