Helsinginfors / Foto: Skyfoto / Sami Kurikka

Helsingfors erbjuder företagen möjlighet att ansöka om befrielse från tomthyra

För att underlätta situationen för företag i branscher som råkat i svårigheter på grund av coronakrisen, har Helsingfors stad beslutat erbjuda dem en möjlighet att ansöka om befrielse från tomthyra.

Befrielse från tomthyra gäller tomtarrendatorer som använder tomten eller byggnaden på tomten för verksamhet inom huvudsakligen följande branscher eller för syften som är direkt relaterade till följande branscher:

  • restauranger, kaféer och andra liknande mattjänster och till dessa relaterad partihandel
  • konst-, musik- och evenemangsverksamhet samt program- och festtjänster
  • näringslivstjänster så som inkubator- och tillväxtföretagstjänster och annan verksamhet som främjar ny företagsamhet
  • idrotts- och hälsovårdstjänster (inte läkarcentraler)
  • inkvartering, hotell och turism.

En arrendator kan befrias helt från plikten att betala hyra för en period om tre månader. Befrielse från att betala hyra ska ansökas på särskild blankett. Ansökan ska lämnas in till staden senast den 31 maj 2020.

Befrielse gäller även de tomtarrendatorer som hyr ut utrymmen på tomten för ovannämnda ändamål. En förutsättning är emellertid att den som arrenderar tomten själv har beviljat sina egna hyresgäster i lokalerna på tomten en befrielse från hyran av lokalerna, som åtminstone motsvarar befrielsen från tomthyran.

Staden kan avstå från att bevilja befrielse från tomthyran om tomtarrendatorn inte har uppfyllt de skyldigheter som arrendeavtalet förpliktar till eller om det är uppenbart att coronaepidemin inte har haft någon betydande inverkan på förutsättningarna för arrendatorns verksamhet.

Även andra än de ovan avsedda arrendatorerna av företagstomter kan beviljas befrielse från att betala tomtarrende under högst tre månader om coronaepidemin har haft en betydande negativ inverkan på företagets omsättning eller förutsättningar för verksamheten.

Ytterligare information och ansökningsblankett publiceras fredagen 17 april på sidan Till tomtarrendatorer.