Skärmdumpningar från Energi- och klimatatlas.

Helsingfors energi- och klimatatlas ger information om byggnadsbeståndet och möjligheterna att minska utsläpp från uppvärmning

Helsingfors energi- och klimatatlas har fått två nya tjänster. Den första innehåller simulationsdata för alla Helsingfors byggnader om förbrukningen av uppvärmningsenergi, koldioxidutsläpp från uppvärmningen och om möjligheterna att minska dem med renoveringsåtgärder. Den andra tjänsten presenterar möjligheterna till produktion av jordvärme inom hela staden med hjälp av brunnar av olika djup för jordvärme.

Energi- och klimatatlasen från 2018 har basdata om alla byggnader samt energiförbrukningsdata från Helsingfors byggnadsregister. För de byggnader som ägs av Helsingfors stad finns det mer detaljerade data om energiförbrukningen. Med en 3D-stadsmodell kan man jämföra en fastighets förbrukning med den i andra byggnader i samma åldersklass. I tjänsten kan man också se mängden solenergi som varje byggnadsyta erhåller.

Verktyg för energieffektivitet och stävjande av klimatförändringen

Energi- och klimatatlasen som presenteras med stadsmodellen är en visuell och informativ tjänst för beslutsfattandet i husbolag och staden samt för övriga aktörer i byggnadsbranschen, såsom företag som levererar solpaneler. Atlasen är ett verktyg för bättre energieffektivitet och ibruktagande av förnybar energi och således för stävjande av klimatförändringen.

Energi- ja klimatatlasen kombinerar mångsidigt datainnehåll på samma plattform där det finns tillgängligt för alla och med vilken smart enhet som helst. I atlasen kan man hämta data om en byggnad antingen på basis av adressen eller genom att förflytta sig i en 3D-modell. Datafälten öppnas genom att man klickar på byggnaden.

Uppgifterna i energi- och klimatatlasen är öppna och kan användas fritt av alla, även i kommersiella syften, förutsatt att Helsingfors stad anges som datakälla.

”Helsingfors energi- och klimatatlas är en tjänst under ständig utveckling, där nya egenskaper befäster de ursprungliga målen. Syftet har varit att utveckla en visuell tjänst som motiverar fastighetsägare att utnyttja möjligheterna till energieffektivitet och förnybar energi. Tjänsten hjälper staden att identifiera både utvecklingspotentialer på regionnivå och möjligheter till åtgärder för energieffektivitet. Tjänsten motiverar företag att erbjuda fastighetsägarna mer effektiva tjänster för energieffektivitet än tidigare. I praktiken är tjänsten nyttig för alla, och en synnerligen viktig del av stadens klimatarbete”, säger miljöplanerare Petteri Huuska.

För Helsingfors koldioxidutsläpp kommer 56 procent från uppvärmning av byggnader. Förbättrande av energieffektiviteten i byggnader och avstående från fossil energi är centrala åtgärder för att uppnå ett kolneutralt Helsingfors före 2035. 

Länkar 

Helsingfors energi- och klimatatlas

Studera innehållet i och användningen av Helsingfors energi- och klimatatlas på videon (längd 20 min, undertext på finska eller engelska)