Flygfoton över ärtholmen.

Förberedande byggande på Ärtholmen börjar

Förberedande byggande på Ärtholmen börjar. Det nya bostadsområdet kommer delvis byggas på fyllnadsmark i havet. I början av juni inleds förberedande muddring för detta på Ärtholmens östra strand.

I det första skedet avlägsnas mjukt markskikt, som transporteras till bassänger på Ärtholmens strand. I ett senare skede transporteras lerjord till deponierna ute till havs. Vid bygget av Busholmen har man sedan början av 2009 utfört liknande muddringar och deponeringar till havs. Arbetet pågår alltjämt vid förlängningen av Melkökajen.

Muddringarna påverkar inte rörligheten för båtfolk. Båtfolk uppmanas hålla ett säkerhetsavstånd på ca 150 meter till arbetsmaskiner.

Muddringarna påverkar inte vattenkvaliteten. Även under normala förhållanden drar fartygstrafiken i Västra hamnen upp sediment från bottnen. Vattentillståndet för Ärtholmen förutsätter att vattnets kvalitet kontrolleras. Samkontroller av havsvattnets kvalitet utförs även på redden utanför Västra hamnen.

Transport av stenblock från Nordsjö inleds i höst

I augusti–september övergår man till ett nytt arbetsskede på redden utanför Ärtholmen, då deponering av stenblock inleds. Sprängsten transporteras mest sjövägen på pråmar från redden utanför Nordsjö. Vid deponeringen kan man utnyttja stenblock från muddringen av sjöleden till Nordsjö hamn.

Sjötransporten minskar märkbart lastbilsrallyt på gatorna i södra Helsingfors. Transporten sjövägen på pråmar från östra Helsingfors till de deponiområdena besparar stadsomgivningen damm och trafik. Sjötransporten ersätter ca 55 000 lastbilslaster och minskar bränsleförbrukningen med 1,5 miljoner liter. Den ekonomiska besparingen motsvarar 15 miljoner euro och det ca 3 200 ton kolutsläpp undviks.

Muddrings- och fyllningsarbetena sker åren 2020-2021. Mängden havsfyllningar för området uppgår till totalt 1 200 000 kubikmeter. På 2020-talet byggs en marin stadsdel med ca 7 500 invånare på Ärtholmen.

Stadsfullmäktige godkände områdets detaljplan den 22 april 2020.

En informtionskväll för invånare om byggandet på Ärtholmen den 23 september

Informationskvällen för invånarna om förberedande byggande på Ärtholmen har flyttats till hösten på grund av vårens begränsningar i fråga om folksamlingar. Tillfället arrangeras på evenemangstorget i stadshuset den 23 september. Den preliminära tiden för tillfället är kl. 17 och mer information ges närmare tidpunkten.