Magasinstrandens tävlingsområde. Bild: Tietoa Finland / Janne Hirvonen

Den internationella tävlingen för Magasinstranden startar – med tävlingen hittas en lösning för Helsingfors centrala strandområde

Helsingfors stad startar en tävling för att hitta en partner för utveckling och genomförande av Magasinstranden i Södra hamnen den 12 maj. I fortsättningen utvecklas Magasinstranden som en del av promenadcentrumet, som strandrutt längs Helsingfors stränder samt som plats för det nya arkitekturs- och designmuseet. Tävlingen är en tudelad kvalitets- och koncepttävling som är riktad till inhemska och internationella aktörer inom byggs- och fastighetsbranschen.

Den västra strandzonen vid Södra hamnen utvecklas till en plats för gemensam trivsel som stadsborna bättre kan nå. Målet med Magasinstrandens kvalitets- och koncepttävling är att hitta en lösning för den unika plats tävlingen gäller. Lösningen ska vara av hög kvalitet vad gäller stadsrummet, landskapet och funktionerna, den ska vara lämplig för platsen och kunna fungera som grund för vidare planering. Områdets planeringsprinciper har tagits fram i dialog med stadsborna och andra intressentgrupper och de styr planeringen och tävlingen. 

”Denna tävling ordnas för att Helsingfors paradplats och ansikte mot havet skulle få den användning och dett utseende som den förtjänar. När hamnfunktionerna utvecklar är vi äntligen i denna situation att området kan byggs på det sätt som det förtjänar. Utmaningen är väldig och på staden förhåller vi oss till den allvarligt och ambitiöst. Områdets betydelse och särdrag har identifierats och enligt dessa villkor söker man det bästa möjliga förslaget till det på vilket sätt ska vi se Helsingfors hjärta i framtiden”, beskriver borgmästare Jan Vapaavuori

Magasinstrandens tävling letar efter den bästa helhetsplanen. Det är möjligt att föreslå kultur-, service-, affärs- och annat kontorsbyggande för området, men inte boende. Tävlingen omfattar även området som planeras för arkitektur- och designmuseet och dessutom eftersträvar man mångsidiga funktioner som stöder museiverksamheten. Det egentliga bygget av museet avgörs i ett senare skede och en separat arkitekturtävling ordnas om det. 

Nuförtiden används området huvudsakligen för terminalfunktioner och parkering i hamnen men det ändras till en strandrutt och ett stadsrum som är offentliga och trivsamma. Salutorget förenas i fortsättningen med Brunnsparken och det blir lättare att nå havet. Det nya stadsrummet erbjuder även möjligheter för icke-kommersiell vistelse och beaktar de olika åldersgrupperna och stadsbornas mångsidiga behov.

Olympiaterminalens område befrias huvudsakligen för annan användning då man i fortsättningen reser till Tallinn från Västra hamnen. Trafiken med internationella kryssningsfartyg samt möjligheten till trafik med snabba fartyg blir ändå kvar i området. Trafiken till Stockholm blir kvar på Skatudden. 

Ett seminarium om tävlingen ordnas som webbtillfälle den 27 maj

På tävlingsseminariet berättas om tävlingens innehåll och mål den 27 maj kl. 14–16. Ett seminarium på engelska ordnas som webbtillfälle och man kan titta på det efteråt med text på finska. Tillfällets program och en länk för deltagande publiceras på tävlingens webbsidor, makasiiniranta.hel.fi. Tävlingsprogrammet och material för tävlande finns på tävlingens webbsidor.

I båda faserna av tävlingen läggs tävlingsförslagen ut för påseende och kommentarer. Tävlingsförslagen i den första fasen kan bedömas och kommenteras på tjänsten Säg din åsikt i början av år 2022. På tävlingssidorna kan man följa hur tävlingen framskrider. 

Vid bedömningen av tävlingsarbetena fästs särskild uppmärksamhet på planernas stadsbildsmässiga kvalitet, konceptets funktionalitet och genomförbarhet, kvaliteten på promenadmiljön och stadsrummet samt lösningar som främjar genomförandet av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 samt hur det nya arkitektur- och designmuseet, Saluhallen och hamnbyggnaderna har beaktats. Vinnaren i tävlingen utses i slutet av 2022. 

Den grupp som vinner tävlingen fortsätter att planera området, med planläggning under partnerskap i samarbete med staden och verkställer de tomter som bildas utifrån tävlingsförslaget. Stadsfullmäktige fattar senare beslut om det genomförandeavtal som ingås med tävlingens vinnare och om godkännandet av den detaljplan som utarbetas för området.

”På staden har vi bundit oss till det att man får en till kvaliteten mycket ambitiös men samtidigt genomförbar helhet för området. Vi är skyldiga inför Helsingfors och alla framtida helsingforsare att området äntligen lyfts upp till det värde som det förtjänar”, lovar borgmästare Vapaavuori.

Tävlingsprogram (på finska)

Video (på finska)