Kvaliteten på dagvatten och byggplatsvatten förbättras i Helsingfors, Lahtis och Åbo

Helsingfors stad deltar i två nya projekt där man utreder dagvattnets skadliga ämnen och utvecklar kvalitetshanteringen av dagvattnet. Projekten fick finansiering ur miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd.

Den kvantitativa hanteringen av dagvatten utvecklas snabbt genom planläggningen i stadens nya bostadsområden, men deras kvalitativa hantering är bara i startgroparna. I Finland finns ingen omfattande forskning om kvaliteten på dagvattnet i tätortsområden och de insamlade data som finns är inte tillräckligt exakta för att man ska kunna utveckla planeringen av kvalitativ hantering.

När det gäller ämnen som påverkar kvaliteten borde tyngdpunkten läggas på skadliga ämnen. Dessutom behövs en kostnadseffektiv och decentraliserad behandlingsmetod för den redan byggda stadsmiljön för att kunna utvidga hanteringen av dagvattnet.

Man har fortfarande bristfällig kunskap om spridningsmekanismerna för och formerna av skadliga ämnena, såsom näringsämnen, tungmetaller och organiska föreningar, vilket försvårar planering och genomförande av en kostnadseffektiv hantering av dem.

Skadliga ämnen binds till fasta material och därför har man försökt förbättra dagvattnets kvalitet med filtrerande lösningar. Bristen på data om partikelstorlekar hos fasta material, sambandet för skadliga ämnen med olika klasser av kornstorlek och variationer i dessa visavi avrinningsområden försvårar dock planeringen av filtreringsmetoder.

Kontroll över kvaliteten på dagvattnet i byggd stadsmiljö genom brunnspecifik filtrering och identifiering av riskområden

Inom projektet Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus (HuLaKaS) (Dagvattnets kvalitet och brunnspecifik filtrering) utreder Helsingfors stad, Lahtis stad, Aalto-universitetet och Wateco Oy kvalitativa riskobjekt för den täta stadsmiljöns dagvatten, det fasta materialets partikelstorleksfördelning i dagvattnet samt skadliga ämnen. Dessutom undersöker man användbarheten och kostnadseffektiviteten hos filter som placeras i dagvattenbrunnar samt konstruerar modeller av filtreringsmetodens funktionalitet och skalbarhet på avrinningsområdesnivå för olika slags riskområden i städerna.

I projektet undersöker man också för första gången i Finland det fasta materialets partikelstorleksfördelning och dess inverkan på olika slags skadliga ämnens förbindelse. Med hjälp av den här informationen är det möjligt att optimera olika slags filtreringslösningar för att hantera kornstorlekar som är mer betydande för totalbelastningen med beaktande av rimliga serviceintervall.

Kontroll över kvaliteten på byggplatsvatten

Belastningen från byggarbetsplatser kan anses vara kontinuerlig, även om ett enskilt bygge är tidsmässigt begränsat, eftersom det i praktiken ständigt pågår otaliga byggprojekt i stadsmiljön. Byggarbetsplatser anses nuförtiden vara en av de största källorna till belastningen av skadliga ämnen i dagvattnet.

Mängden och kvaliteten av dagvattenbelastningen från byggarbetsplatser varierar mycket beroende på bland annat områdets jordmån, lutning, väderförhållanden, byggprojektets skede och på vad som byggs. Typiskt är den belastning av fast material som kommer från byggarbetsplatsen flerfaldig i jämförelse med ett färdigt stadsområde och därutöver kan även halterna av näringsämnen och skadliga ämnen vara höga.

I projektet Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan (Verktyg för kvalitetshantering av byggplatsvatten) minskar Åbo yrkeshögskola och Helsingfors stad belastningen av de skadliga ämnen från rivningsarbetsplatser som hamnar i vattendragen samt utvecklar hanteringen av byggplatsvatten. Information om belastning och dess påverkan samlas in bland annat från pilotbyggen som genomförs i Helsingfors samt genom att engagera intressentgrupper. I projektet utvärderar man även belastningens betydelse för stadsbäckar och Östersjön. Dessutom utreder man vilka slags gränsvärden som vore ändamålsenliga att inkludera i programmen för byggplatsvatten. Utifrån de data och erfarenheter som man samlar in inom projektet produceras en verksamhetsmodell för hanteringen av byggplatsvatten samt utbildningsmaterial för kommunala och företagsaktörer.

Projektet Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus (HuLaKaS)

NTM-centralen, program för skadliga ämnen och vattnet i städerna