Vy över Magasinstranden. Bild: Henna Inkinen, Helsingfors stadsmiljösektor.

11 planeringsgrupper deltar i Magasinstrandens internationella tävling

I maj startade Helsingfors stad en tävling för att hitta en partner för utvecklande och genomförande av Magasinstranden i Södra hamnen. Grupperna som får delta i tävlingen har valts och grupperna upprättar tävlingsförslag under resten av året.

Magasinstrandens tudelade kvalitets- och koncepttävling är riktad till inhemska och internationella aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen eller till sammanslutningar mellan dem, som har tekniska, ekonomiska och andra slags förutsättningar att planera och genomföra ett mycket krävande och högklassigt byggprojekt på västra stranden av Södra hamnens vik i Helsingfors.

Tävlingen har väckt uppmärksamhet både i hemlandet och på internationell nivå. Av tävlingsansökningarna som kom in inom den utsatta tiden uppfyller 11 grupper lämplighetskraven som fastställts för tävlingsdeltagare. För arkitekturens del deltar några av Finlands största och mest internationella byråer samt några internationella byråer som är välkända inom branschen.

”Vi är nöjda över att tävlingen väckt ett så stort intresse. Konsortierna som deltar är väldigt kompetenta, och jag tror att vi kommer att få in högklassiga och mångsidiga tävlingsförslag. Platsen är ett värdefullt visitkort för Helsingfors, så våra förväntningar vad gäller till exempel kvaliteten på det offentliga rummet är mycket höga”, säger Mikko Aho, sektordirektör för stadsmiljön i Helsingfors.

Fram till slutet av året utarbetar tävlingsdeltagarna en helhetsplan där stadens centrum och dess tjänster utvidgas till Magasinstranden. I fortsättningen är Magasinstranden en del av promenadcentrumet och strandrutten längs Helsingfors stränder samt platsen för det nya arkitektur- och designmuseet.

Tävlingsförslagen kan kommenteras av allmänheten i slutet av år 2021

Tävlingsförslagen lämnas in med signatur och visas för offentligheten när tävlingens första skede är slut. I december får allmänheten kommentera tävlingsförslagen och berätta om sina idéer för den fortsatta planeringen i tjänsten Säg din åsikt. Den inkomna responsen beaktas i bedömningen av tävlingen.

Juryn fattar beslut om vilka som kommer vidare vid månadsskiftet februari–mars 2022. Juryn väljer högst fyra tävlingsdeltagare som har utarbetat de bästa tävlingsförslagen. Vid bedömningen av tävlingsarbetena fästs särskild uppmärksamhet på planernas stadsbildsmässiga kvalitet, konceptets funktionalitet och genomförbarhet, kvaliteten på promenadmiljön och stadsrummet samt lösningar som främjar genomförandet av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 samt hur det nya arkitektur- och designmuseet, Gamla saluhallen och hamnbyggnaderna har beaktats.

De tävlingsdeltagare som kommit vidare utarbetar ett mer detaljerat tävlingsförslag före slutet av juni 2022. Även i det andra skedet läggs tävlingsförslagen ut för påseende och kommentarer i tjänsten Säg din åsikt. På adressen makasiiniranta.hel.fi kan man följa hur tävlingen framskrider. 

Tävlingsresultatet publiceras hösten 2022. Den grupp som vinner tävlingen fortsätter att planera området som partnerskapsplanläggning i samarbete med staden. Tävlingens vinnare blir även ansvarig för tomterna som utformas utifrån tävlingsförslaget. Stadsfullmäktige fattar senare beslut om genomförandeavtalet och om godkännandet av den detaljplan som utarbetas för området.

Följande planeringsgrupper har godkänts för tävlingen:

• Foster + Partners, Maanlumo and Ramboll with Hines Nordics

• HGR Property Partners, PES-Architects, VSU, Sweco, WSP

• Konsortium Gran, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll, HTJ

• Merellinen Helsinki 2030, JKMM, Loci, Ramboll

• NCC Property Development Oy ja NCC Suomi Oy (NCC, Arkkitehdit Soini & Horto, AOR Arkkitehdit, MASU Planning, Destia, Ramboll Finland, Salsa Concept)

• Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Talonrakennus, Arkkitehtitoimisto ALA, SLA S/A, Sitowise

• South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)


Dessutom godkändes följande parter villkorligt som tävlingsdeltagare: (preciseringar på ansökningarna inväntas)

• AALTO Development, Shigeru Ban Architects, LMA, VSU, Sitowise

• Elävä Eteläsatama, Arkkitehdit Tommila, A-insinöörit, VSU

• Kuryłowicz & Associates, Hill International, RS Landscape Architecture, CTD

• Maestro Design & Management, arkitektur+ development, Sweco Arkitekter, Rolf Lundgren