Studerande på Strategic Co-Design kursen. Foto: Laura Oja, Helsingfors stad

Helsingfors fick verktyg för att bedöma designens påverkan

Helsingfors stad inledde i våras ett samarbete med Aalto-universitetets institution för design i syfte att bedöma designverksamhetens påverkan. Det är fråga om den första kartläggningen av stadens designprojekt och av deras fördelar och utmaningar. Resultaten presenterades i december då en studentkurs hade sitt avslutande seminarium.

Helsingfors stad har redan i flera års tid utnyttjat design i utvecklingen av servicen och den bebyggda miljön. De senaste åren har design innefattats också i strategiarbetet och organisationsutvecklingen.

”Helsingfors har varit en pionjär då det gäller användningen av design inom offentlig sektor, men har inte systematiskt samlat information om designverksamhetens omfattning, innehåll och påverkan”, konstaterar stadens designchef Päivi Hietanen.

”Samarbetet med Aalto-universitet har gett oss en god bild av Helsingfors starka sidor i utnyttjandet av design och av var det i sin tur finns sådant som bör utvecklas. Vi har fått en utmärkt analys av nuläget samt nya verktyg och praktiska tips för att utveckla verksamheten”, konstaterar Hietanen med glädje.

Designens möjligheter och utmaningar har identifierats

Enligt den analys som har gjorts av forskare vid Aalto-universitetet har Helsingfors utnyttjat design i stor omfattning och fördomsfritt för många skilda ändamål. Man har med design berett möjlighet för kunden att få sin röst hörd, man har ökat kundförståelsen och man har utvecklat servicen och stadens interna verksamhetsmodeller. Det ansågs också som en styrka att design och kundinriktning finns i stadens strategi.

En utmaning som identifierades var i sin tur att designkunnandet och mogenheten att utnyttja design i så hög grad varierar inom stadens organisation. Designverksamhet är också ofta av projektkaraktär, och designens möjligheter och konkreta nytta är ännu inte så välkända.

”Forskarnas iakttagelser stärker vår uppfattning om att det lönar sig att satsa på att göra designverksamheten planmässig och långsiktig. Dessutom bör man mera systematiskt än förut samla och dela kunskap och lärdomar om designprojekt”, konstaterar Hietanen.

Visualisering om Stadsdesignens karta av Bin Shamsul Amri Daud, Nader Sayún Michel, Zheng Zheng, Menegolli Alessia
Stadsdesigns karta av Bin Shamsul Amri Daud, Nader Sayún Michel, Zheng Zheng, och Menegolli Alessia.

Studerandena visualiserar stadsdesignens karta

Samarbetet med Aalto resulterade också i en karta över stadsdesign. Där har Helsingfors designverksamhet delats in i sex kategorier. Med hjälp av designkartan kan man typbestämma olika slags designprojekt och bedöma deras egenskaper och påverkan. Kartan gör det också lättare att bevara kunskap om projekt och att kommunicera stadens designarbete.

Under hösten fortsatte samarbetet med Aalto-universitet i form av kursen Strategic Co-Design, där studerandena vidareutvecklade analysstadiets resultat. Studerandena satte sig noggrannare in i stadens designprojekt och vidareförädlade stadsdesignens karta.

”På kursen utarbetade studerandena ett tydligt och begripligt sätt att bedöma och gruppera olika slags designprojekt. Dessutom tog de fram en interaktiv version av designkartan, en version som är fint visualiserad”, omtalar Päivi Hietanen.

”Samarbetet med studerandena gav oss också konkreta verktyg för att ställa upp mål för projekten och för att mäta dem. Härifrån är det gott att fortsätta med stadens utvecklingsarbete.”

Också på Aalto-universitetet är man nöjd med samarbetet.

”Helsingfors stad är en föregångare i utnyttjandet av design. I synnerhet omfattningen av och mångfalden i stadens designverksamhet öppnar upp ett alldeles nytt slags utmaningar för utvecklingen av design och dess påverkan. Att lösa de frågorna passar väl ihop med vårt kunnande och vårt intresse”, säger Sampsa Hyysalo, som är professor i co-design vid Aalto-universitetet.

”Samarbetet ger oss samtidigt en unik utsiktsplats beträffande användning av design i stor skala i en urban kontext via både forskningen och studerandearbetena. Det har redan så här långt varit en glädje att samarbeta och vi önskar att det ska fortsätta framöver.”

Mätning av design intresserar ute i världen

Helsingfors designkunnande har väckt intresse även internationellt.

”Helsingfors är en storkonsument av design, och det har man märkt också runt om i världen. Design har lyft fram Helsingfors som en intressant förebild som man vänder sig till med frågor om erfarenheter och råd angående användningen av design”, konstaterar utvecklingskonsult Meri Virta från Helsingfors stadskansli.

För staden innebär design framför allt människonärhet och tillvaratagande av kundens synvinkel.

”Helsingfors vill vara världens bäst fungerande stad. En välfungerande stad uppstår ur samarbete, genom lyhördhet för invånarna och med beaktande av deras behov. Här har design mycket att ge. Vi vill vara föregångare även då det gäller bedömningen av vår designverksamhet. Därför hoppas jag att vi också framdeles ska ha ett tätt samarbete med Aalto-universitetet”, säger Virta.

Läs mer

Design Helsinki

Effectiveness of design activities at the City of Helsinki (pdf)

Stadsdesign karta: Mapping Design Activities (av Bin Shamsul Amri Daud, Nader Sayún Michel, Zheng Zheng, Menegolli Alessia)