Kuva: InnoGreen

Växtvägg används första gången för att försöka hindra mikroplast nå Östersjön

I framtiden kan lösningar som bygger på växtväggar spela en viktig roll för skyddet av Östersjön och avvärjningen av mikroplast. Östersjöutmaningens pilotprojekt testar hur effektivt en växtvägg samlar upp mikroplaster som förekommer i dagvattnet innan det hamnar i vattendragen.

Tillsammans med Östersjöutmaningens snabba försök har InnoGreen byggt en växtvägg i Kånala för att testa hur mikroplast som lossnar från bildäck kan filtreras från dagvattnet före rinner ut i Östersjön.

Östersjöutmaningen, som koordinerar Helsingfors arbete för att skydda Östersjön, har startat fyra snabba försök för att finna lösningar som kan stävja nedskräpningen av Östersjön. Ett av företagen som valdes att delta i försöken var InnoGreen, som testar växtväggars förmåga att filtrera bort mikroplaster och hindra dessa från att med dagvatten nå havet.

”För Helsingfors är det ett viktigt mål att förbättra den ömtåliga Östersjöns tillstånd. Förutom övergödningen är det särskilt ansamlingen av plastskräp som belastar havet. Helsingfors uppmuntrar sökandet efter nya sätt som bekämpar plastskräpet genom att finansiera experiment. Vi hoppas att vi kommer att lära oss mycket och hitta effektiva sätt att bekämpa plastavfall”, säger biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

Växtväggens lämplighet för att samla mikroplast testas som bäst i Kånala

I tunneln bredvid Rutiån har det byggts en modular växtvägg dit dagvattnet från Ring I rinner. Under pilotprojektet undersöker man hur effektivt växtväggens struktur filtrerar mikroplasten ur vattnet och förhindrar mikroplasten från att hamna i vattendragen.

”Innogreen deltar med glädje i Östersjöutmaningen. Vi vill skapa grönska som förbättrar stadsbornas livskvalitet. Genom att undersöka filtreringen av mikroplast och andra orenheter får vi värdefull information som hjälper oss att utveckla gröna lösningar som tar sig an miljöutmaningarna”, berättar Mats Wikström från InnoGreen.

I havet samlas mikroplasterna i organismer såsom musslor och fiskar. Urbaniseringen ökar utsläppen som orsakas av trafiken och därför behövs nya metoder för att hindra plastavfall från att hamna i naturen.

InnoGreen (Green House Effect Oy) grundades år 2010 och erbjuder gröninrednings-  och trädgårdstjänster. Sedan företaget grundades har InnoGreens verksamhet och produktutveckling kraftigt styrts av hållbart tänkande och naturvärden. InnoGreen utvecklar ständigt nya ekonomiska och ekologiska grönprodukter som även kan ha inverkan på en samhällelig nivå.

Bild: InnoGreen

Östersjöutmaningen