Växande rekryteringsproblem bland företagen i Helsingforsregionen

De senaste åren har företagen i Nyland och Helsingforsregionen fått allt mer problem med att hitta arbetskraft. Det kan ses som ett symptom på att utbud inte möter efterfrågan på arbetsmarknaden.

Läget är ju det att det samtidigt finns gott om folk som behöver arbete och arbetsgivare som behöver folk i Helsingforsregionen. En av orsakerna är att det. skett strukturella förändringar, med jobbökning inom servicenäringarna och jobbminskning inom industri och handel, och därför är de som blir utan arbete inte alltid kvalificerade för de jobb som är lediga.

Åren 2016-17 blev problem med rekrytering allt vanligare inom alla näringsgrenar utom industrin, den offentliga servicen och utbildningssektorn. Samtidigt växte andelen arbetsställen som haft rekryteringsproblem från 30 till 38 procent. En liknande trend kan skönjas även på riksnivå, och år 2017 var det vanligast med rekryteringsproblem i landskapen Satakunta, Kajanaland och Lappland.

Det finns inga lätta och enkla lösningar på rekryteringsproblemen och att utbudet på arbetskraft inte motsvarar efterfrågan. Bristande arbetserfarenhet kan ju inte rättas till med annat än mera arbetserfarenhet. Även fortbildning och kompletterande skolning samt stödd sysselsättning spelar en viktig roll för inträdet på arbetsmarknaden.

Detta tas fram i senaste (finskspråkiga) numret av Trender i Helsingforsregionen, där forskare Timo Aulankos artikel om arbetsgivares rekryteringsproblem i Helsingforsregionen åren 2016 och 2017 är i blickpunkten. Artikel bygger på de intervjuer i Helsingforsregionen som Statistikcentralen gjort vid olika arbetsgivares olika arbetsställen i Finland. Materialet från Helsingforsregionen analyserades nu för första gången.

Produktionen och godstrafiken har fortsatt växa i Helsingforsregionen

Trender i Helsingforsregionen förtäljer även att Helsingforsregionens produktion i juli-september 2018 var på drygt 3 procent högre nivå än ett år tidigare och att den utländska godstrafiken i hamnarna i Helsingfors vuxit rentav 10 procent sedan ett år tillbaka. Likaså växer antalet anställda inom både den privata och den offentliga sektorn i Helsingforsregionen: ökningen sedan året innan är 4 procent.

I den interna nettoflyttningen inom regionen i juli-september 2018 tappade Helsingfors och vann Vanda invånare. Huvudstadsregionens, dvs. Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vandas, sammanlagda flyttminus till yttre Helsingforsregionen växte med 300 under denna tid. Samtidigt fick Vanda klart större flyttöverskott än året innan. Helsingfors flyttminus till de övriga kommunerna i regionen växte till 1 000 personer.

Trender i Helsingforsregionen är aktualitetsöversikt om utvecklingen i Helsingforsregionen. Den utkommer fyra gånger om året. Från och med början av 2019 utkommer den enbart på webben. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt på översiktens webbplats, där utvecklingen i regionen beskrivs med hjälp av indikatorer för regionekonomi, bostads- och lokalmarknad, välfärd, trafik och miljö, arbetsmarknad och befolkning.

Mera om ämnet:

utredare Jenni Erjansola, +358 9 310 36365, jenni.erjansola(at)hel.fi

Publikation:

Trender i Helsingforsregionen 4/2018, pdf-publikation (på finska)

Se även webbplatsen för Trender i Helsingforsregionen, som till vissa delar också är på svenska och engelska.