Bild Helsinki Marketing Yiping Feng och Ling Ouyang

Utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge inleds – ett pris på en miljon euro

Klimatförändringen är en av de största globala utmaningarna i vår tid. Klimatförändringens lösningar kräver ett nytt slags tänkande och internationellt samarbete. Värmeproduktionen är Helsingfors mest centrala helhet som påverkar klimatförändringen. Helsingfors utmanar innovatörer och de bästa experterna inom branschen att uppfinna och utveckla lösningar för värmeproduktionen i en utmaningstävling med ett huvudpris på en miljon euro.

Städerna spelar en avgörande roll i kampen mot klimatkrisen. Mer än hälften av världens befolkning bor i städer. Städerna använder mer än två tredjedelar av energin i världen och är ansvariga för mer än 70 procent av världens koldioxidutsläpp. För tillfället orsakas cirka 56 procent av Helsingfors koldioxidutsläpp av den energiproduktion som används för uppvärmning och att hitta ett hållbart uppvärmningssätt har därför en avgörande inverkan på stadens utsläppsmängd.

Klimatförändringen, såsom andra globala utmaningar, kräver ett nytt slags tänkande och problemlösningsförmåga. etydande, djärva och ambitiösa klimatåtgärder måste vidtas för att nå de globala och lokala målen för utsläppsminskning, i synnerhet i syfte att hitta hållbara lösningar för uppvärmning. Helsingfors vill vara ett underlag för nya, innovativa lösningar. Därför utmanar Helsingfors innovatörer och de bästa experterna inom branschen att lösa stadens uppvärmningsutmaning och inleder i dag den 27 februari den internationella utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge med ett pris på en miljon euro.

”Städernas omvärld förändras i en väldigt snabb takt. De globala förändringskrafterna från digitaliseringen till klimatförändringen kräver ett nytt slags tänkande och problemlösningsförmåga av oss. Helsinki Energy Challenge utmanar att hitta en konkret lösning för Helsingfors uppvärmningsutmaning, men också för energifrågan i större skala på global nivå. Det är inte enkelt att hitta en lösning, men i samarbete med våra internationella partner kommer vi längre än ensam”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Tävling i två faser

Genom utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge söker vi lösningar på hur vi kan värma upp staden på ett hållbart sätt under de kommande årtiondena utan att använda biomassa. Målet är att hitta lösningar som kan införas i Helsingfors senast år 2029.

Framtidens intelligenta energisystem består av många lösningar. Tävlingsbidragen kan innehålla såväl teknologiska som icke-teknologiska innovationer eller de kan vara lösningar som kräver en ändring på systemnivå. De lösningar som föreslås bedöms utifrån klimateffekterna, effekterna på naturtillgångarna och kostnaderna, genomförandetidtabellen, genomförbarheten, leveranssäkerheten och kapaciteten. Vinnarna i tävlingen väljs av en internationell och oberoende expertjury.

Tävlingen genomförs i två faser. Anmälningsfasen pågår till den 31 maj 2020. Finalistteamen, som kallas in till andra fasen, avgörs senast den 2 juli. I denna gemensamma utvecklingsfas inkallas finalistteamen till ett tre dagars evenemang i Helsingfors. På evenemanget får de tilläggsinformation och handledning för att kunna lämna in en preciserad version av sitt bidrag. Tävlingens vinnare offentliggörs den 24 november 2020.

Tävlingen är öppen för alla. Det enda villkoret är att deltagarna ska vara team som består av minst två personer. Utmaningen är omfattande och för att lösa den ska man ha branschövergripande kompetens. Därför uppmuntras de intresserade aktörerna att delta i tävlingen som branschövergripande och tvärvetenskapliga team.

Globala lösningar genom samarbete

Genom tävlingen nås säkert också lösningar som inte direkt är nyttiga för Helsingfors, men som kan vara relevanta för andra städer. Helsingfors har också förbundit sig att öppet dela tävlingens resultat. Många städer – Toronto, Vancouver, Amsterdam och Leeds – har anmält sig som utmaningstävlingens stödjare och väntar på lärdomar och lösningar som de kan utnyttja i sitt eget klimatarbete.

Världens ekonomiforum och världens ledande städers klimatnätverk C40 har varit till hjälp för Helsingfors redan i tävlingens planeringsfas och har förbundit sig att dela tävlingsresultaten till andra städer.

Den egentliga utmaningstävlingsprocessen som en innovativ offentlig upphandling intresserar även forskare. Tävlingsprocessen är ett forskningsobjekt för Teknologiska forskningscentralen VTT.

Läs mer om utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge på websidan www.energychallenge.hel.fi (på engelska)

Helsinki Energy Challenge – Competition program PDF (på engelska)

Bakgrundsinformation:

  • I Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 har satts som mål att Helsingfors ska vara koldioxidneutralt senast 2035.
  • Mer än hälften av Helsingfors uppvärmningsenergi produceras för tillfället genom stenkol. Det blir förbjudet att utnyttja stenkol inom energiproduktionen i Finland räknat från maj 2029.
  • Ungefär 20 procent av all fjärrvärme i Finland produceras i Helsingfors.
  • Hanaholmens stenkolskraftverk stängs senast år 2024. bränningen av stenkol på Sundholmens kraftverk slutar senast år 2029.
  • För att kunna ersätta stenkolen genomför Helsingfors redan nya investeringar i syfte att öka bl.a. antalet värmepumpar och värmelager. I syfte att ersätta en del av produktionskapaciteten på Hanaholmens kraftverk har ett investeringsbeslut om ett nytt värmekraftverk som bränner biomassa redan fattats. Helsingfors stad vill nu säkerställa att kraftverket blir det sista som utnyttjar biomassa.
  • Att använda biomassa för värmeproduktion är inte problemfritt. Biomassa är bara kalkylmässigt fri från koldioxidutsläpp. Dessutom kan den ökade användningen av biomassa vålla betydande logistiska utmaningar i Helsingfors. Biomassan kommer inte att avgöra klimatproblemet på global nivå, inte heller eftersom dess tillgång är begränsad. Hållbara lösningar på lång sikt baserar sig inte på bränning.
  • Helsingfors koldioxidutsläpp har minskat redan med 28 procent sedan 1990 fastän antalet invånare har under samma tidsperiod ökat med 150 000. Utsläppen per invånare minskade med 44 procent.
  • Helsingfors stad har stränga krav också för energieffektiviteten i sitt eget byggnadsbestånd: alla nya verksamhetslokaler och andra byggnader i stadens besittning uppförs ytterst energieffektivt.