Foto: Elina Manninen, Kuvatoimisto Keksi, Team Finland

Utbildningsskillnader mellan barn till invandrare och barn med finländsk bakgrund förklaras av ålder vid hitkomsten, familjebakgrund och bostadsområde

Att avlägga examen på andra stadiet, vid gymnasium eller yrkesinstitut, är i snitt ovanligare bland barn till invandrare än bland barn med finländsk bakgrund i Huvudstadsregionen. Emellertid observeras inga skillnader i utbildningen då invandrarnas barn födda i Finland jämförs med finska barn med liknande familjeförhållanden och bostadsområden.

Det här framgår av Helsingfors stadskanslis  specialforskare Laura Ansalas färska artikel i stadforskningens webbtidning Kvartti.

De genomsnittliga skillnaderna i utbildning mellan invandrarbarn och barn med finländsk bakgrund är betydande i Huvudstadsregionen.

”Men bland invandrarbarnen varierar den andel som gör det starkt beroende på i vilken ålder och varifrån man kommit till Finland”, konstaterar forskare Laura Ansala i sin artikel.

”I jämförelsen är det dock viktigt att också beakta skillnaderna i den socioekonomiska bakgrunden och bostadsområdena mellan familjer med invandrarbakgrund och familjer med finsk bakgrund.

Bilden av invandrarbarnens utbildning förändras rejält då de jämförs med sådana barn med finländsk bakgrund som vuxit upp i familjer med likartade inkomster, sysselsättningsläge och hushållsstruktur i samma postnummerområden som de. Sannolikheten att ha avlagt examen på andra stadiet då man är 23 år gammal är minst lika stor bland invandrarbarn födda i Finland som bland barn med finländsk bakgrund från motsvarande familjeförhållanden och bostadsområde i Huvudstadsregionen.

Åldern då barnen kommer till Finland påverkar utbildningen

De invandrarbarn som kommit hit som barn eller tonåringar har dock mindre sannolikhet att avlägga examen på andra stadiet än vad invandrarbarn födda i Finland har.

”Det kan också finnas andra faktorer bakom den negativa inverkan. Exempelvis att flytta till Finland före de kritiska åren med tanke på inlärning av språk eller den tid föräldrarna har spenderat i Finland kan främja barnens utbildning,” analyserar Ansala.

”Trots att olika slags alternativa förklaringar inte helt och hållet kan uteslutas utgående från analysen så förklaras betydelsen av åldern då barnet kommer till Finland förmodligen mest av den tid som barnen själv spenderar i det finska samhället.”

Sålunda kan invandrarbarn som kommer till Finland under sin barndom ha nytta av utbildningsfrämjande åtgärder skräddarsydda för deras behov.

Kvartti-artikelns analys grundar sig på Ansalas m.fl. (2019) forskning som granskar utbildning hos barnen till invandrare och hur de klarar sig i övrigt i hela Finland. Resultaten i fråga om utbildningen är kvalitativt sammanfallande mellan huvudstadsregionen och hela Finland.

Publikationer:

Laura Ansala: Skillnaderna i fortsatt utbildning mellan invandrarbarn och barn med finländsk bakgrund förklaras av ålder vid hitkomsten, familjebakgrund och bostadsområde, artikel i tidningen Kvartti, länk till artikeln 

Laura Ansala, Ulla Hämäläinen & Matti Sarvimäki (2019). Age at arrival, parents and neighborhoods: understanding the educational attainment of immigrants’ children. Journal of Economic Geography. Har publicerats i förskott på webben, länk

Foto: Elina Manninen, Kuvatoimisto Keksi, Team Finland