Foto: Lauri Rotko

Ungdomar från 70 länder till internationellt klimatmöte för skolelever

Skolelever från 70 olika länder och alla världsdelar samlas till världsklimatmötet för skolelever i Helsingfors. I det sju dagar långa mötet 29.5–5.6 (World Summit of Students for Climate, WSSC 2019) deltar 135 elever och 100 lärare, bland dem också två gymnasister och två grundskoleelever från Helsingfors.

Ett mål för konferensen är att göra de unga 14─17-åringarnas röster hörda i klimatfrågor och att uppmärksamma utbildningens betydelse i arbetet för att lösa utmaningarna som klimatförändringen för med sig. Ett mål är också att underteckna ett klimatavtal för världens skolelever. För att förverkliga klimatavtalet inleds en långvarig skolkampanj, vars mål är att plantera träd och binda tre miljoner ton koldioxid fram till år 2025. Helsingforsskolornas läroplan betonar deltagande, påverkan och byggande av en hållbar framtid: målet är att eleverna under den grundläggande utbildningen ska få förtroende för sina egna möjligheter att påverka, liksom också motivation och förmåga att verka för främjande av en hållbar framtid.

Mötets första del ordnas från och med 29 maj i Libelits och Joensuu, den senare delen från och med 3 juni i Helsingfors.Under mötesdagarna arbetar eleverna och lärarna tillsammans och separat med frågor som hänför sig till klimatet och cirkulär ekonomi. Eleverna diskuterar och sprider information om klimatförändringen, dess verkningar i sina egna länder och om metoderna som utnyttjas i bekämpningen av klimatförändringen och i anpassningen till den. På programmet står grupparbeten, verkstäder, föreläsningar och studiebesök till olika verksamhetsställen. Utgående från det här utarbetar de elevernas klimatställningstagande. En av dagarna ägnas åt plantering av träd. För lärarna finns till exempel verkstäder med temat klimatundervisning. Den 4 juni deltar ungdomarna på festivalen för cirkulär ekonomi We want future! som ordnas på Ode.

Klimatmötet kulminerar i avslutningsevenemanget som ordnas på världens klimatdag den 5 juni på Helsingfors stadshus, där eleverna publicerar klimatställningstagandet. Gymnasister från Helsingfors är frivilliga medhjälpare under mötet.

Arrangör för klimatmötet är skolnätverket ENO i samverkan med Helsingfors och Joensuu städer, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, utrikesministeriet, yrkeshögskolan Karelia-ammattikorkeakoulu och Östra Finlands universitet. Flera finska företag, organisationer och föreningar fungerar som faddrar för mötet och stöder
deltagare från utvecklingsländer med resekostnaderna. Evenemangets beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

Klimatmötets webbplats

Kolneutralt Helsingfors 2035, Sammanfattning PDF


DELA