Illustrationbild. Barnen i barnhemmet. Foto: Jussi Hellsten, Helsingfors stad

Helsingfors samlar in åsikter om sina tjänster av invånarna

Helsingfors stad medverkar i den riksomfattande KAPA-undersökningen om stads- och kommuntjänster. I undersökningen som genomförs för varje fullmäktigeperiod klarlägger man hur nöjda invånarna är med stadens tjänster. Denna gång finns det även frågor som hänför sig till skötseln av coronasituationen och verksamheten mot klimatförändringen.

Under oktober får 4 000 slumpmässigt utvalda helsingforsbor enkäten per post där man ber att utvärdera bland annat utbildningstjänsterna, social- och hälsovårdstjänsterna, säkerheten och boende- och trafikomständigheter. Det finns också en frågehelhet om kommunens verksamhet i bekämpningen av klimatförändringen.

Det är fråga om den första mer omfattande undersökningen om kommunfältets tjänster under coronatiden. Det finns frågor om skötseln av coronasituationen och hur coronan påverkat flyttplaner.

Resultaten fungerar även som en utvärdering av fullmäktigeperioden som slutar nästa vår.

”På basis av resultaten kan Helsingfors stad och nya fullmäktige som väljs nästa vår rikta sin verksamhet till att motsvara invånarnas behov. Vi hoppas att alla helsingforsbor som får enkäten aktivt svarar på den”, berättar forskare Vesa Keskinen på enheten för stadsforskning och statistik i Helsingfors stad.

KAPA-undersökningen har genomförts en gång för varje fullmäktigeperiod sedan år 1983, senast år 2016. I årets enkät får helsingforsborna färre frågor att svara på för att så många som möjligt av enkätmottagarna ska svara på enkäten.

KAPA-undersökningen genomförs av FCG som ägs av Kommunförbundet. I år medverkar sju städer i undersökningen.

Postningen av enkäterna börjar 12.10. Det är också möjligt att svara på enkäten elektroniskt.

Mer information:

Stadsforskning och statistik


Foto: Jussi Hellsten, Helsingfors stad