Stadsstyrelsen behandlade tvåspråkighetskommitténs utredning

Stadsstyrelsen beslutade anteckna tvåspråkighetskommitténs utredning om kommitténs verksamhet under perioden 2017–2019. Kommittén har under denna period hört parter som är ansvariga för stadens funktioner och utrett den svenska servicens läge.

Tvåspråkighetskommittén har i sin verksamhetsrapport tagit fram en hel rad observationer och förslag som gäller stadens förvaltning och tjänster. På allmän nivå förhåller man sig på allvar till tvåspråkighetskraven. Stadens sektorer och centralförvaltningen beaktar tvåspråkighetskraven i sin serviceproduktion och verksamhet i enlighet med språklagen och stadens egna beslut.

Samtidigt anser kommittén dock att den svenska servicen fungerar sämre än den motsvarande finska servicen i allmänhet. Tillgången på personal med kunskaper i svenska är ett problem i vissa tjänster, vilket har tagits fram som ett föremål för särskild uppmärksamhet.

Stadsstyrelsen har redan tidigare tillsatt en ny tvåspråkighetskommitté för verksamhetsperioden 2019–2021 med uppgiften att fortsätta främjandet av tvåspråkigheten i Helsingfors.

Tvåspråkighetskommitténs rapport 14.5.2019 (.pdf)

Stadsstyrelsen föreslår NTM-centralen i Nyland att Tomtbacka skog inrättas till ett naturskyddsområde

Helsingfors stadsstyrelse beslutade föreslå Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland att Tomtbacka skog inrättas till ett naturskyddsområde. Tomtbacka skog i norra delen av Centralparken är ett av de områden som ingår i Helsingfors naturskyddsprogram 2015–2024.

Tomtbacka skog uppfyller naturskyddslagens förutsättningar för inrättande av ett naturskyddsområde. Området är en mångsidig helhet som består av lundar och skogskärr och har skyddsvärden på riksnivå särskilt med anledning av de många naturtyperna och de hotade och krävande svamparterna av släktet Aphyllophorales.

Det planerade skyddsområdet omfattar 137 hektar och med tanke på ytan skulle det vara fråga om det största skyddade skogsområdet i Helsingfors. Det blivande skyddsområdet kopplar de tidigare skyddade områdena Tomtbacka urskogsområde och Långforsens backlund med varandra.

Man har låtit göra upp en plan för skötsel och användning av Tomtbacka skogs naturskyddsområde som konsultarbete. Fredningsförslaget baserar sig på planen. I planen anges metoder för att skydda naturvärdena i området och åtgärder i syfte att möjliggöra ett hållbart rekreationsbruk av området.

Tomtbacka är ett av de viktigaste friluftsområdena i huvudstadsregionen och antalet besök uppgår till ca två miljoner årligen.

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande om slutrapporten om utredningen av en särlösning för social- och hälsovården

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om slutrapporten om utredningen av en särlösning för social- och hälsovården. Enligt Helsingfors stad skulle en kommunbaserad lösning ha varit det mest ändamålsenliga alternativet för social- och hälsovårdsreformen i Nyland.

I en situation där regeringsprogrammet syftar till en lösning som baserar sig på självstyrande områden är den i rapporten presenterade lösningen med fem områden dock ett naturligt underlag för den fortsatta beredningen av en särlösning för Nyland.

Enligt staden tar den nu presenterade modellen med fem områden i beaktande landskapet Nylands särskilda servicebehov som andra landskap inte har i samma skala. I modellen beaktas dessutom Nylands särskilda förhållanden som anordnade av tjänster för räddningsverksamhet.

I stadsstyrelsens utlåtande fästs det emellertid avseende på att beredningen av finansieringsmodellen för social- och hälsovården pågår, och man kan ta ställning till särlösningen som helhet först efter att även beredningen av finansieringsmodellen har fortskridit.

Stadsstyrelsens alla beslut som fattades på sammanträdet 24.2 kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.