Photo: Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank.

Två veckor kvar för planer inom den deltagande budgeteringen

Det återstår två veckor för finslipning av planerna inom den deltagande budgeteringen i tjänsten OmaStadi. Planerna kan bearbetas till den 8 april.

Helsingforsarna har kommit med inemot 1 300 förslag i tjänsten OmaStadi.hel.fi. Målet är att tillsammans med stadsborna göra så bra planer som möjligt av förslagen. För närvarande utarbetas genomförbara planer av förslagen. Genom att finslipa planerna går det att säkerställa att de tas upp till omröstning i höst.

I februari ordnades det lokala verkstäder, där Helsingfors alla stordistrikt och en gemensam verkstad för hela staden koncentrerade sig på att finslipa de lokala förslagen tillsammans med experter. I detta läge sammanfördes många ursprungliga förslag med ett annat förslag, vilket ledde till mer avancerade planer med bättre möjligheter att gå vidare till omröstning. Stadslotsarna har anordnat ett flertal planeringskliniker, där det har gått att få hjälp och information för att kunna bearbeta en plan.

Fram till december i fjol fick man i tjänsten OmaStadi lämna förslag om att förbättra boendetrivseln. Populära teman var bland annat invånarlokaler, kulturprojekt, idrottsanläggningar och miljöfrågor. Med hjälp av deltagande budgetering kan invånarna faktiskt göra Helsingfors till en ännu bättre fungerande och trivsammare stad. 
 
Den lokala rösten görs hörd i OmaStadi

Helsingfors öppnar årligen 4,4 miljoner euro av sin budget, och invånarna får vara med om att besluta hur dessa pengar ska användas. Stordistrikten i Helsingfors har fått sina egna budgetar, utifrån vilka planerna kan förverkligas. Beloppen har fördelats enligt invånarantalet i stordistrikten.

Under denna första period gäller de flesta förslag och planer hela staden. Många förslag är alltså inte bundna till bara ett område, utan sådana som eftersträvar något gemensamt gott för alla helsingforsare. En femtedel av penningbeloppet, dvs. 880 000 euro, har reserverats för projekt gemensamma för hela Helsingfors.

Under sommarmånaderna har stadens sakkunniga tid att slutligt bearbeta de planer som är aktuella i tjänsten OmaStadi, så att det till hösten blir möjligt att rösta om alla planer. Helsingfors stad börjar under 2020 förverkliga de planer som haft störst framgång i omröstningen.

#omastadi #omastadiraksa

Läs mer:

Tjänsten OmaStadi

Deltagande budgetering

StadslotsarnaDELA