Fiskehamnen. Foto: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Målen för bostadsproduktionen i Helsingforsregionen överskreds under åren 2016–2019

I Helsingforsregionen färdigställdes totalt 64 082 bostäder under åren 2016–2019. Antalet överskrider målen för bostadsproduktionen som har antecknats i avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet).

I artikeln ”I rampljuset” i den färska publikationen Trender i Helsingforsregionen granskar HRM:s regiondataexpert Vilja Tähtinen MBT-avtalets mål för bostadsproduktion och byggande (på finska).

Även detaljplaneringsmålen uppfylldes huvudsakligen i Helsingforsregionen. Detaljplanerna för boende som godkändes omfattade 5,77 kvadratmeter våningsyta, vilket är 94 procent av målet. Av detaljplanerna trädde 95 procent i kraft.

Målen för en enhetlig samhällsstruktur och hållbara transportformer uppfylldes huvudsakligen, eftersom cirka 70 procent av de färdiga bostäderna och detaljplanerna är nåbara med hållbara transportformer.

Även antalet påstigningar och biljettintäkterna ökade. Antalet påstigningar ökade under åren 2016–2019 med över 8 procent, vilket är betydligt mera än befolkningsökningen i området. Enligt 2018 års undersökning om resvanor var de hållbara transportsättens andel, dvs. gång, cykelåkning och kollektiv trafik, 60 procent av alla resor.

Ett viktigt mål i MBT-avtalet var att fördjupa kommunernas samarbete och fortsätta med den gemensamma planeringen av markanvändning, boende och trafik utifrån den föregående perioden. Målen för samarbete uppnåddes och ett nytt MBT-avtal för Helsingforsregionen har förhandlats. Även beredningen av en ny MBT 2023-plan är på gång.

Ytterligare information om MBT-avtalet (finska):
hsy.fi/mal-seuranta

Koronakrisens verkningar syns särskilt i servicebranscherna

I aktualitetsöversikten i publikationen Trender i Helsingforsregionen beskrivs utvecklingen i områdets ekonomi, arbetsmarknad och trafik under perioden januari-mars. Coronavirusutbrottets verkningar syns endast delvis i de här siffrorna.

I Helsingforsregionen fortsatte tillväxten inom industrin, byggandet och informations- och affärslivets tjänster, men produktionen ökade betydligt långsammare än under det första kvartalet. Coronavirusepidemin påverkade produktionen negativt särskilt inom servicebranscherna. Inom inkvarterings- och förplägnadsverksamheten, transporten och handelsbranschen började affärsverksamheten minska.

Krisens fulla verkningar syns inte heller inkvarteringsstatistiken för januari-mars. Trots det minskade övernattningarna i Nyland med 15 procent – de utländska övernattningarna med 19 procent och de inhemska övernattningarna med 12 procent.

Försäljningen i handelsbranschen började minska under början av år 2020, efter att ha ökat i fyra år. I januari-mars minskade försäljningen i Helsingforsregionen med 0,2 procent. Krisens verkningar blir klart synliga först under årets andra kvartal.

Enligt arbets- och näringsministeriets statistik uppgick andelen arbetslösa av arbetskraften i Helsingforsregionen till 11,1 procent i slutet av mars. Arbetslöshetsgraden var tre procentenheter högre än året innan. Särskilt antalet unga arbetslösa och permitterade ökade. I slutet av mars fanns 9 720 arbetslösa under 25 år i Helsingforsregionen, vilket var 73 procent mer än året innan.

Även antalet passagerare inom kollektivtrafiken minskade i Helsingforsregionen i januari-mars. Passagerarna minskade med 13 procent i Helsingfors, med 14 procent i Vanda och med 10 procent i Esbo och Grankulla jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol.

Bostädernas pris i huvudstadsregionen och i övriga Finland fortsätter gå åt olika håll

Trender i Helsingforsregionen granskar också bostadsmarknadens utveckling och befolkningstillväxten i regionen. I huvudstadsregionen steg bostadspriserna i gamla flervåningshus enligt förhandsuppgifter under det första kvartalet med över 4 procent jämfört med situationen året innan. I övriga Finland är kvadratmeterpriserna praktiskt taget oförändrade. I KUUMA-kommunerna har prisutvecklingen varit sjunkande under de senaste åren, trots att den allra senaste ändringen tyder på en prishöjning.

Befolkningstillväxten i Helsingforsregionen är fortfarande snabb. Invånarantalet i Helsingforsregionen var cirka 1 516 000 i slutet av mars. Befolkningen i regionen ökade i januari-mars med totalt 4 010 invånare. Mer än hälften av tillväxten kom via inflyttningsöverskottet från utlandet. Helsingforsregionens inflyttningsöverskott från övriga Finland minskade betydligt jämfört med motsvarande period året innan på grund av den kraftiga ökningen i utflyttningen.

Trender i Helsingforsregionen är en kvartalspublikation vars nyaste aktualitetsöversikt skapar en bild av utvecklingsriktningarna i början av år 2020. Den avvikande utvecklingen som coronavirusutbrottet orsakade syns endast delvis i januari-mars. Regionens utveckling beskrivs i publikationen med hjälp av indikatorer för ämnesområdena områdesekonomi, bostads- och lokalmarknaden, välmående, trafik och miljö, arbetsmarknaden och befolkning.

Helsingforsregionen: Borgnäs, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis
KUUMA-regionen: Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis

Publikation:

Trender i Helsingforsregionen 2/2020, PDF-publikation  (på finska)
Trender i Helsingforsregionen, webbplats