Temporära beredningsgruppen bereder ett förslag till ett nytt grundavtal för HUS

Styrelsen för HUS utsåg medlemmarna till den temporära beredningsgruppen 27.9.2021.

”Beredningsgruppen har en alldeles unik roll som inte finns någon annanstans i landet. Vår uppgift är att trygga den nationellt betydande kompetensen inom den specialiserade sjukvården i framtiden och samtidigt se till att Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och den kommande HUS-sammanslutningen tillsammans möter den riksomfattande vårdreformens utmaningar och möjligheter", säger ordförande för den temporära beredningsgruppen, Helsingfors stads kanslichef Sami Sarvilinna.

"Det handlar särskilt om att sörja för produktivitetsutvecklingen och den ekonomiska stabiliteten, som HUS-sammanslutningen deltar i som del av den ekonomiska helhet som utgörs av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster i Nyland. Tidtabellen för reformen är stram och det finns mycket arbete att göra, men genom ett gott samarbete hittar vi smidiga och jämlika vårdvägar för patienterna från närservicen till den specialiserade sjukvården”, säger Sarvilinna.

Uppgifterna för den nuvarande samkommunen för sjukvårdsdistriktet övergår till den kommande HUS-sammanslutningen 1.1.2023. Sammanslutningens medlemmar är Mellersta Nylands, Vanda och Kervo, Västra Nylands, Östra Nylands välfärdsområden samt Helsingfors stad.

Den temporära beredningsgruppen bereder ett förslag till ett nytt grundavtal för HUS. I det definieras bl.a. HUS-sammanslutningens struktur, förvaltningsform, styrelsens sammansättning, ägarstyrningens struktur och finansieringsmodell. Grundavtalet utgör också grunden för universitetssjukhuset och universitetssamarbetet.

Mera information:

HUS meddelande