Människor diskuterar.

Stor efterfrågan på de förnyade sysselsättningstjänsterna

Kommunförsöket för sysselsättning inleds den 1 mars, och i och med det får sysselsättningstjänsterna i Helsingfors cirka 50 000 nya kunder under mars. I kommunförsöket ansvarar Helsingfors för att erbjuda arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna) i sitt område. Sysselsättningstjänsterna i Helsingfors riktas till de arbetslösa arbetssökande inom arbetskraftsservice som inte är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning. Till målgruppen hör också alla arbetssökande under 30 år samt de invandrare och personer med främmande språk som antingen är arbetslösa eller inom arbetskraftsservice.

Coronapandemin har prövat servicebranschen och ungdomars sysselsättning speciellt hårt i Helsingfors, och situationen avspeglas även i stadens arbetslöshetsnivå. Chefen för immigrations- och sysselsättningsfrågor i Helsingfors stad Ilkka Haahtela berättar att man försökte lösa sysselsättningssituationen på kommunnivå redan innan pandemin. Nu har arbetet en ännu större betydelse.

”Arbetslösheten har komplicerats. Den kan bero på brister på kompetens, utmaningar med arbets- och funktionsförmågan eller avsaknad av nätverk. Arbetsmarknaden har också förändrats och kommer att förändra ännu mer och snabbare i fortsättningen”, säger Haahtela.

I sysselsättningstjänsterna i Helsingfors stad skapar man nu en ny modell för effektiv sysselsättning. Målet med den nya modellen är framför allt att hitta nya lösningar till sysselsättningssituationen och eliminera hinder.

”Det är viktigt att modigt prova på nya slags sysselsättningstjänster. Som stor stad har vi bra förutsättningar för det. Vi kan inte producera alla tjänster själv, men med hjälp av ett omfattande samarbetsnätverk kan vi leda kunderna till de rätta tjänsterna. I kommunförsöket utnyttjar man också data och kunskapsbaserad ledning. Även det hjälper oss att agera ännu smidigare”, tillägger Haahtela.

Ett större servicenätverk och mer resurser

Kommunförsöken för sysselsättning som nu inleds effektiviserar arbetssökandes serviceutbud och kunderfarenheter. Kommunförsöken möjliggör ett starkare samarbete med företagsfältet, läroanstalter samt aktörer inom tredje sektorn för att man ska kunna reda ut hinder för sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande.

”I och med förändringen övergår cirka 250 yrkespersoner inom skötsel av sysselsättning samt lokaler från Östra Centrum och Böle från TE-byrån till Helsingfors stad. Som huvudstad har Helsingfors stora kundantal, och därför är Helsingfors i en lite annorlunda ställning än andra städer. Av de 50 000 arbetssökande som övergår från TE-tjänsterna till staden är cirka 40 procent invandrare”, säger servicechefen Heidi Lehtovaara.

Kommunförsöket för sysselsättningen öppnar nya och effektivare vägar till sysselsättning även för invandrare.

”Nästan 70 procent av kvinnor flyttar till Finland av familjeskäl, då man ofta inte har en utbildnings- eller arbetsplats, ännu mindre sociala och professionella nätverk”, tillägger Lehtovaara.

Service på många språk

Det är viktigt för kunderna inom sysselsättningstjänsterna att få service på sitt eget modersmål. Man har märkt detsamma i projektet Women to Work (2019–2021) som koordinerades av skötseln av sysselsättning i Helsingfors.

”Vi har tjänat våra arbetssökande kunder på finska, svenska och engelska men också på ryska, somali och arabiska. Det är också viktigt att använda lätt finska. Därtill har vi kunnat utnyttja köpta tjänster för att tillgodose sådana behov som vi inte har kunnat beakta tidigare”, berättar projektplaneraren Tanja Namrood.

Hon påminner att det väsentliga är att förstå kundens helhetssituation.

”I och med kommunförsöket kan vi satsa både på service på eget språk och på ett intensivt handledningssätt. Det kan till exempel finnas ett hälsoskäl som hindrar sysselsättningen och som kommer tydligt fram med hjälp av handledning på eget språk. Då kan vi hjälpa att lösa problemet, och vägen till sysselsättningen kan öppna sig”, berättar Namrood.

Multiprofessionell hjälp med förenade krafter

Teamet för ungdomar inom rehabiliterande sysselsättningstjänster tjänar under 30-åriga ungdomar som behöver många olika slags tjänster. Enligt servicechefen Kristiina Aho är grundprincipen för teamet att hjälpa ungdomarna övergripande att komma vidare i livet, antingen till arbete eller studier.

”Vi kommer även i fortsättningen att ha mångsidig kompetens. Vi har socialarbetare, sakkunniga socionomer med yrkeshögskoleutbildning, sakkunniga med olika bakgrunder som flyttas över från TE-byrån samt psykologer som är specialiserade till exempel i yrkesval”, berättar Aho.

Till teamet hör också bland annat FPA:s rådgivare för arbetsförmåga, en studiehandledare, hälsovårdares tjänster och en företagskoordinator.

”Med hjälp av en sådan här verksamhetsmodell och sammansättning kan vi på riktigt få den ungas situation och ärenden att gå framåt”, betonar Aho.

Läs mer om kommunförsöket: https://tyollisyyspalvelut.hel.fi/

 

I områdena som valts till kommunförsöken för sysselsättningen övergår en del av uppgifterna för statens arbets- och näringsbyråer till kommunernas ansvar. I kommunförsöket organiserar Helsingfors stad sysselsättningstjänster för cirka 50 000 kunder. Det nationella målet för kommunförsöken för sysselsättning är att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande samt en effektivare rekrytering till utbildning och tjänster och skapa nya lösningar för tillgången på kompetent arbetskraft. Försöken påbörjar 1.3.2021 och slutar 30.6.2023.