Sjuklighetsindexet, Finland=100, Helsingfors 88,5 (variation 57 – 111)

Standardiserade sjuklighetsindex för distrikten i Helsingfors 2017

Helsingforsarna är friskare än genomsnittsfinländaren, och folksjukdomarna är mindre vanliga i Helsingfors än i hela landet.

För varje kommun i Finland har Folkpensionsanstalten utgående från sina registerdata räknat ut dess eget värde för både sjuklighets- (prevalens-) och. folksjukdomsindexet. Värdena berättar hur frisk eller sjuk befolkningen är i förhållande till medelvärdet för hela Finland, som är 100 poäng.

I Helsingfors som helhet är både sjuklighets- och folksjukdomsindexets värde lägre än medelvärdet för hela Finland. Sjuklighetsindexets värde i Helsingfors var 89 poäng och folksjukdomsindexets 80 poäng.
Av de enskilda folksjukdomarna var bara psykoserna på samma nivå i Helsingfors som i hela landet. Alla de sex övriga folksjukdomarna var ovanligare än i hela Finland.

Klara skillnader i sjuklighet distrikten emellan i Helsingfors

I Helsingfors finns det lokala skillnader i värdena för både sjuklighets- och folksjukdomsindexet beroende på distriktet. För en del av distrikten är indexvärdet högre än medelvärdet för hela Finland, medan värdet för andra distrikt kan vara rejält under landsmedeltalet.

Skillnaderna mellan de lokalt högsta och lägsta värdena för det standardiserade sjuklighetsindexet är 54 poäng. För folksjukdomsindexets del är denna skillnad 44 poäng. Variationen beror på bl.a. befolkningens socioekonomiska ställning: utbildning, inkomstnivå och arbetslöshetsgrad har samband med den lokala befolkningens hälsotillstånd.

FPA levererar data om sjuklighets- resp. folksjukdomsindex

Ovan relaterade statistiska rön bygger på de sjuklighets- och folksjukdomsindexvärden som Folkpensionsanstalten räknat ut för distrikten i Helsingfors.

Sjuklighetsindexet, som uttrycker hur frisk eller sjuk en lokal befolkning är i jämförelse med medeltalet för hela landets befolkning, bygger på tre variabler, nämligen dödligheten, andelen invånare i arbetsför ålder som får sjukpension, och andelen invånare som har rätt till specialersättning för vissa läkemedel.

Folksjukdomsindexet beskriver för sin del hur mycket det i ett område förekommer folksjukdomar i jämförelse med  medeltalet för hela landet. Som finländska folksjukdomar räknar FPA i sitt folksjukdomsindex (på grundval av andelen invånare med rätt till specialersättning av läkemedel) diabetes, psykoser, hjärtinsufficiens, reumatoid artrit (dvs. ledgångsreumatism), astma, hypertoni (dvs. högt blodtryck) och koronärkärlssjukdom (dvs. kranskärlssjukdom alias åderförkalkning i hjärtats blodomlopp).

I de index som nämns i den nya publikationen har inverkan av lokala skillnader i ålders- och könsstruktur eliminerats genom standardisering.

Läs mera:

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit Helsingissä peruspiireittäin 2017,
Tilastoja 21, 2018 Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot.
(dvs. sjuklighets- resp. folksjukdomsindex för distrikten i Helsingfors 2017, Statistik 21, 2018 Helsingfors stadskansli, Enheten stadsforskning och statistik)