Stadsstyrelses sektion för reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet samlades för första gången

Sektionen för reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet samlades för första gången den 7.10. Sektionen tog del av den aktuella översikten över beredningen av social- och hälsovårdsreformen och beslutade om tidpunkterna för sina sammanträden.

Helsingfors fortsätter i enlighet med den lagstadgade särlösningen att vara den enda kommunen med ansvar för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet. Det ordnas inte regionalval i Helsingfors utan stadsfullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Helsingfors.

I Nyland inrättas en struktur, HUS-sammanslutningen, bestående av de fyra välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS specialsjukvård.

Sedan februari 2021 finns det en styrgrupp bestående av tjänsteinnehavare som tillsattes av kanslichefen som samordnar beredningen av reformens verkställande. Underställda styrgruppen har tre underarbetsgrupper analyserat de praktiska konsekvenserna som reformen har för staden och samarbetet mellan parterna.

Stadsfullmäktige tillsatte stadsstyrelsens sektion för reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i september och gav den i uppdrag att styra och följa upp planerings- och beredningsarbetet i samband med reformen. Sektionen ska lägga fram ändringsförslag som gäller stadens ledningssystem och organisationsstrukturer i anslutning till reformen.

Sektionens sammanträden under höstsessionen:

  • 25.10.2021
  • 15.11.2021
  • 07.12.2021

 Alla beslut som stadsstyrelsens sektion för reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet fattar kan läsas på sidan för beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas fram till att protokollet publiceras. Koncernsektionens protokoll kan läsas här.

Sektionen för reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet har som uppgift att styra verkställandet av reformen, förmedla förtroendepersonernas synpunkter till beredningen och lägga fram de beslutsförslag som behövs för stadsstyrelsen. Sektionen inrättades på viss tid och mandatperioden fortsätter fram till den 31.12.2022.