Stadshusets entréhall

Stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet behandlade budgeten och servicestrategin

Sektionen sammanträdde 19.9 och beslutade att föreslå att stadsstyrelsen godkänner förslaget till social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget 2023 samt förslaget till ekonomiplan 2023−2025. Sektionen fördelade stadsstyrelsen även utkastet till social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi 2023−2025.

När social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget utarbetades följdes ramen för budgetförslaget 2023 och anvisningarna för utarbetande av budgetförslaget, vilka stadsstyrelsen fattade beslut om 27.6.2022.

Lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland förpliktar Helsingfors stad att särredovisa social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets ekonomi. I Helsingfors budget framställs social-, hälsovårds- och räddningssektorn som en separat del med egna driftsekonomi-, resultaträknings-, investerings- och finansieringsdelar. I fortsättningen finansierar staten social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Ärendet går härefter vidare till behandling i stadsstyrelsen.

Läs mer:

Förslaget till social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget 2023 och ekonomiplan 2023−2025 (på finska)

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns investeringsplan (på finska)

Utkast till servicestrategi 2023–2025

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi utarbetades för planering och ledning av sektorns ekonomi och verksamhet. Lagen fastställer innehållet i servicestrategin, som tillsammans med servicenivåbeslutet för räddningsväsendet styr räddningsväsendet.

Servicestrategin är en strategi där serviceanordnaren beslutar om de långsiktiga målen för den social- och hälsovård som omfattas av dess organiseringsansvar samt om målen för ordnandet av servicen. När målen utarbetas ska serviceanordnaren ta i beaktande kundernas behov, de lokala förhållandena samt tillgången till och tillgängligheten av servicen.

Den första servicestrategiperioden i Helsingfors pågår i en knapp fullmäktigeperiod, och den första servicestrategin är till sin natur en kortsiktig ändringsstrategi. Den är ett redskap för att införa reformens viktigaste ändringar. Servicestrategin stöder genomförandet av stadsstrategin.

Läs mer:

Utkast till social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi 2023-2025 (på finska)

Sektionen för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet har som uppgift att styra genomförandet av reformen, förmedla förtroendevaldas synpunkter till beredningen och lägga fram behövliga beslutsförslag för stadsstyrelsen. Sektionen har bildats för en begränsad tid och fungerar fram till 31.12.2022.