Stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet sammanträder för första gången

Sektionens första sammanträde ordnas på Helsingfors stadshus 7.10.2021 kl. 8.00. På sammanträdet fattas beslut om sektionens framtida sammanträden.

Alla ledamöter i sektionen är stadsfullmäktigeledamöter eller ersättare. Varje ledamot har också en personlig ersättare.

Stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet, som bildades för tiden under vilken vårdreformen genomförs, har som uppgift att styra genomförandet av reformen, förmedla förtroendevaldas synpunkter till beredningen och lägga fram behövliga beslutsförslag för stadsstyrelsen.

Föredragningslistan för det första sammanträdet finns här (på finska).