Stadsstyrelsens beslut ger möjlighet till exceptionella arrangemang i den grundläggande utbildningen

Helsingfors stadsstyrelse beslutade om möjligheten till exceptionella undervisningsarrangemang för en säker användning av lokalerna i den grundläggande utbildningen. Detta innebär t.ex. att man kombinerar fjärranslutning och närundervisning. Enligt denna hybridmodell kan en del av klasserna turvis ha korta avsnitt med distansundervisning. Elevernas rätt till undervisning förverkligas även vid exceptionella arrangemang i undervisningen.

Om undervisningen till följd av ett beslut som meddelas med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inte kan ordnas tryggt som närundervisning i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas, kan man enligt lagen om grundläggande utbildning i undervisningen genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang för högst en månad åt gången, om det är nödvändigt för att undervisningen ska kunna ordnas.

Ändringen av lagen om grundläggande utbildning gäller för viss tid till utgången av 2020 och syftet är uttryckligen att möjliggöra lokalt beslutsfattande så att småbarnspedagogik och grundläggande utbildning ska kunna ordnas på ett säkert sätt även under en epidemi.

Stadsstyrelsens beslut är en förutsättning för att utbildningsanordnaren ska kunna fatta beslut om att övergå till exceptionella arrangemang när epidemiläget så kräver. Om detta blir aktuellt, kan årskurserna 4–10 få undervisning på så sätt att en del av årskursen turas om att vara en vecka i skolan och får distansundervisning i två veckor. Om skolan har tillräckligt med utrymmen ordnas undervisningen i årskurserna 4–5 i skolan.

Årskurserna 1–3 får emellertid alltid närundervisning, och även elever som behöver särskilt stöd samt den förberedande undervisningen och elever med förlängd läroplikt.

Helsingfors stads finskspråkiga förskolor, grundskolor och gymnasier inleder läsåret torsdagen 13 augusti. De svenskspråkiga skolorna inleder läsåret tisdagen 18 augusti.

Lån på 750 000 euro för renovering av Tyska skolan i Helsingfors

Stadsstyrelsen beviljade Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen rf ett lån på 750 000 euro för ombyggnad av skolfastigheten.

Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen rf upprätthåller Tyska skolan i Helsingfors. Den verkar i fastigheten i Kampen som ägs av föreningen. Skolhuset stod klart 1933 och det har senare utvidgats. Genom ombyggnaden får skolan över 140 kvadratmeter nya undervisningslokaler.

Skolan har för närvarande mer än 650 elever och det är den enda skolan i huvudstadsregionen som erbjuder undervisning på tyska samt den tyska examen Deutsches Internationales Abitur. Skolans verksamhet baserar sig på ett avtal om kultursamarbete mellan Finland och Tyskland. Det tyska utrikesministeriet har beviljat finansiering på 750 000 euro, vilket täcker en tredjedel av de uppskattade totalkostnaderna.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här

Stadsstyrelsens sammanträden hösten 2020

Stadsstyrelsen sammanträder under hösten på måndagar kl. 16 fram till den 14 december, undantaget 7 september och 12 oktober. Morgonskolorna är 3 september, 8 oktober och 26 november

Läs mera:

Lov och arbetstider i skolorna