Stadsstyrelsen föreslår att utredningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors godkänns och att systemet för stadscyklar utvidgas

Stadsstyrelsen har beslutat att lägga fram ett förslag till fullmäktige om godkännande av utredningsplanen för spårvägarna i västra Helsingfors som grund för den fortsatta planeringen. Ärendet går härefter vidare till behandling i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen föreslår också att staden förhandlar med staten om kostnadsfördelningen för projektet. I förhandlingarna om kostnadsfördelningen beslutades att man nyttjar förhandlingsresultatet från planen för markanvändning, boende och trafik, MBT, mellan Helsingforsregionen och staten 2020–2031. I den fortsatta planeringen vill man dessutom se till att Helsingfors centrum kan nås på olika sätt.

Utredningsplanen för spårvägarna i västra Helsingfors omfattar Vichtisvägens snabbspårväg samt västra innerstadens spårväg. Vichtisvägens snabbspårväg är en ny stomförbindelse mellan innerstadens spårvägar, Jokerbanan, Kustbanan och Ringbanan. Spårvägarna i den västra innerstaden är utvidgningar av innerstadens spårvägsnät på Fredriksgatan, Topeliusgatan och Nordenskiöldsgatan.

Den preliminära totalkostnaden för spårvägen och dess gatuinfrastruktur uppgår till 160 miljoner euro. Utgående från utredningsplanen gör man upp en projektplan, i samband med att den godkänns fattar stadsfullmäktige beslut om maximipriset.

Stadscykelsystemet utvidgas

Stadsstyrelsen har beslutat att berättiga Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) att ingå ett avtal med KaupunkiPyörä Suomi Oy om en utvidgning av stadscykeltjänsten samt att beställa den utökade servicen fram till utgången av 2025.

Utökningen omfattar hela Helsingfors, utom de områden som ligger utanför Ring III, och det innebär 105 nya cykelstationer och 1 050 nya cyklar. Utökningen sker tidigast från och med början av säsongen 2021.

Köpet grundar sig på HST:s anbudstävling där konsortiet Moventia & Smoove SAS (Clear Channel Suomi Oy och Helkama Velox Oy) var det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Norra delen av Alphyddan blir kontors- och bostadsområde

Stadsstyrelsen har beslutat att reservera den norra delen av Alphyddan till NCC Property Development Oy för planering av kontors- och bostadsområden. Reserveringen gäller fram till 31.12.2022.

Området vid Savolaxgatan ligger i norra delen av Alphyddan ett par hundra meter från Böle station. Det reserverade området avgränsas i väst av bangården, området omfattar cirka sju hektar. Området domineras av obebyggda områden med stora höjdskillnader.

Syftet är att bygga ett centrumliknande gaturum vid Savolaxgatan, där kontorshusen, affärerna och servicelokalerna öppnar sig. Man föreslår att kontorshus ska byggas på båda sidor om Savolaxgatan, eventuellt också bostäder.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.