I de planerade underjordiska parkeringsrummen skulle det vara möjligt att parkera upp till 1 370 cyklar.

Stadsstyrelsen godkände projektplanen för cykelparkering vid järnvägsstationen

Vid sammanträdet 18 januari godkände stadsstyrelsen  projektplanen för cykelparkering vid järnvägsstationen. I de planerade underjordiska parkeringsrummen skulle det vara möjligt att parkera upp till 1 370 cyklar.

En inrättning för cykelparkering planeras vid järnvägsstationen i Helsingfors centrum, i samband med tunneln som byggs mellan Medborgartorget och Kajsaniemi. Genom projektet vill man svara på det ökade behovet av p-platser för cyklar nära järnvägsstationen samt förbättra servicen för cyklister i Helsingfors absoluta centrum.

Enligt en utredning som gjordes 2019 finns det efterfrågan på närmare 4 000 p-platser för cyklar vid järnvägsstationen. För närvarande finns det ca 600 parkeringsplatser för cyklar kring järnvägsstationen, varav endast få uppfyller dagens krav på säkerhet och kvalitet. Under flera år som staden gjort enkäter om cykling har det kommit fram att den största enskilda faktorn som skulle få helsingforsare att cykla mer, är bättre cykelparkering (Pyöräilybarometri, med svensk resumé).

Projektets maxpris uppgår till sammanlagt cirka 5,6 miljoner euro. Enligt det rådande tidsschemat ska cykelparkeringen vid järnvägsstationen vara klar våren 2023.

Detaljplanen för västra Havsrastböle går till stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen godkände detaljplanen och detaljplaneändringen för västra delen av Havsrastböle. Detaljplanelösningen gäller omgivningen kring Rastböle metrostation, Havsrastböle affärscentrum samt västra delen av höghusområdet från 1990-talet och parker och gator inom bostadsområdet.

Projektet är en del av förnyelsen i Havsrastböle, med syfte att göra den nuvarande stadsstrukturen mer kompakt, att lyfta fram områdets styrka i närheten av goda trafikförbindelser samt att göra det möjligt att utveckla daglig service.

I området planeras nya byggnader för bostäder, affärer och service, längs med parkerna och på de existerande tomterna. Våningsytan för nya bostäder uppgår till 102 500 m² då man beaktar rivningen av det befintliga bostadsbeståndet. Detaljplaneändringen har en betydande inverkan på stadsbilden i området.

Kostnaderna för en lösning enligt detaljplanen uppgår till ca 48–53 miljoner euro. Det slutliga beslutet om detaljplanen och detaljplaneändringen fattas av stadsfullmäktige.

Daghemmet Albert får ny lokal på Stora Robertsgatan

Stadsstyrelsen beslutade förelägga stadsfullmäktige att lokaler på 2 466 m² och en gård på 926 m² ska hyras på Stora Robertsgatan 23, för att användas av Daghemmet Albert. Projektets maxpris är 10 488 000 räknat med en hyrestid på 15 år.

Daghemmet Albert måste avstå från sina tillfälliga lokaler på Maria sjukhusområde, eftersom området ska utvecklas. I och med projektet ersätts även Päiväkoti Meripirttis lokaler i paviljongen.

Fastighetens ägare Sponda Investment Properties A Oy, genomför ändringsarbeten i lokalen i enlighet med ett program som utgår från användarens behov. Målsättningen är att arbetena ska vara klara vid utgången av 2021 så att daghemmets verksamhet kan inledas 1.1.2022. 

Stadsstyrelsens alla beslut från sammanträdet 18.1.2021 kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.