Stadsstyrelsen godkände personalrapporten 2019

Helsingfors stadsstyrelse godkände vid sitt sammanträde den 30 mars stadens personalrapport 2019. Dessutom godkände stadsstyrelsen för sin del en detaljplaneändring för Kampens kapell och initiativ från kommuninvånare och ungdomar från tiden 1.7–31.12.2019.

Stadens personalrapport ger en helhetsbild av stadens anställda och av de personalpolitiska åtgärderna i syfte att främja en god personalupplevelse och därmed genomförandet av stadsstrategin.

Staden hade 37 459 anställda vid årsskiftet 2019/2020. Antalet anställda minskade med 197 från ett år tidigare. Nedgången förklaras av att personalen i social- och hälsovårdssektorn har minskat till följd av omorganiseringar och överlåtelse av rörelse. Fostrans- och utbildningssektorns tjänster har på motsvarande sätt ökat i takt med det växande servicebehovet.

För att trygga stadens tillgång till personal bereddes i fjol en omorganisering, som från ingången av år 2020 resulterade i den nya enheten Tillgång på personal. Resurser allokerades för arbetsgivarmarknadsföring och rekryteringskanalerna utvecklades. Satsningar gjordes också på att förnya ledarskapet och verksamhetskulturen.

Genom en löneutvecklingsplan höjdes lönerna för lärarna inom småbarnspedagogiken, barnskötarna, daghemsföreståndarna och socialarbetarna.

Frånvaron bland stadens anställda på grund av sjukdom och olycksfall i arbetet sjönk till 4,7 procent. Antalet olycksfall i arbetet förblev på samma nivå som åren innan. Personalenkäter (Kommun10 2018 och Arbetshälsoenkät 2019) gav vid handen att de anställda upplever att de utför ett betydelsefullt arbete för stadsbornas bästa.

Kampens kapell får fler kundlokaler

Stadsstyrelsen godkände en ny detaljplan för Kampens kapell, som gör det möjligt att utvidga kapellets kundlokaler. Den nya våningsytan uppgår till 70 kvadratmeter. Genomförandet av planlösningen har en särskild inverkan på att fundamentdelen i kapellets sidobyggnad blir större och trapporna till Simonsskvären hamnar bakom byggnaden. Kapellbyggnaden i trä förblir oförändrad.

Kapellet blev färdigt år 2012 och är en viktig del av kyrkans sociala arbete i mitten av staden. Att kapellets kundlokaler byggs ut förbättrar kapellets förutsättningar att ta emot kunder och ordna tillställningar.

Det slutliga beslutet om detaljplaneändringen fattas av stadsfullmäktige.

Initiativ från kommuninvånare och ungdomar

Stadsstyrelsen behandlade initiativ som kommuninvånare och ungdomar kommit med under tiden 1.7–31.12.2019. Under denna tid lämnades det in fyra initiativ från kommuninvånare. De gällde anslutning av staden till nätverket av äldrevänliga kommuner, bevarande av Malms flygplats, flyttning av kommungränsen mellan Helsingfors och Vanda och plantering av en miljon nya träd i Helsingfors.

Helsingforsungdomar i åldrarna 13–17 år lämnade in sammanlagt tolv initiativ under juli–december 2019. Initiativen gällde bland annat åldersgränsen för stadens sommararbetstagare, ökad kameraövervakning, undervisningen i svenska och ungdomstjänsterna.

Ungdomsrådet konstaterar i sitt utlåtande om ungdomarnas initiativ till stadsfullmäktige att initiativkanalen har utvecklats under de senaste åren. Initiativens svarstid har blivit kortare och svaren är mer omfattande, konkreta och bättre motiverade.

Både kommuninvånarnas och ungdomarnas initiativ går nu vidare för behandling i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet finns att läsa tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.