Stadsstyrelsen godkände Helsingfors stads likabehandlingsplan för tjänster

Helsingfors stadsstyrelse godkände den 9 mars stadens likabehandlingsplan för tjänster för åren 2020–2021. Stadsstyrelsen godkände dessutom att staden ska föreslå statsrådet en ändring av lagstiftningen i syfte att göra gatuarbetena smidigare.

Stadens likabehandlingsplan för tjänster för åren 2020–2021 kallas de mänskliga rättigheternas Helsingfors. Planen innehåller 32 konkreta åtgärder för att främja likabehandling i Helsingfors stads tjänster. Åtgärderna är dimensionerade så att det är möjligt att vidta dem under planens giltighetstid, dvs. före utgången av den innevarande fullmäktigeperioden den 31 maj 2021.

Att utarbeta en likabehandlingsplan är en lagstadgad uppgift för kommunen. Med stöd av diskrimineringslagen ska kommunen i egenskap av myndighet, tillhandahållare av tjänster, utbildningsanordnare och arbetsgivare främja likabehandling planmässigt och aktivt.

Dessutom framhålls det i stadsstrategin att den fungerande staden grundar sig på jämställdhet, likabehandling, stark social kohesion och ett öppet, engagerande handlingssätt.

Målet är ett Helsingfors där ingen stadsbo eller servicetagare behandlas osakligt, diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, ursprung, nationalitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, politisk åsikt, religion, övertygelse, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet eller någon annan egenskap.

Staten föreslås ändra lagstiftningen med tanke på smidigare gatuarbeten

Stadsstyrelsen beslutade att staden ska föreslå statsrådet en ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Förslaget går ut på att styrningen och övervakningen av arbeten på gator och allmänna områden ska effektiviseras genom ett tillägg i lagen som ger kommunen möjlighet att utfärda bindande kommunala föreskrifter om gatuarbeten och att förbjuda och tidsanpassa arbeten. Dessutom föreslås kommunen få möjlighet att förelägga en administrativ försummelseavgift. Också vissa bestämmelser om delgivning och överklagande föreslås bli preciserade.

Borgmästare Jan Vapaavuori satte våren 2019 igång ett projekt i syfte att märkbart minska de olägenheter som gatuarbeten medför i Helsingfors. Som en del av projektet vill Helsingfors stärka myndighetsstyrningen av gatuarbetena. Den föreslagna ändringen i lagstiftningen skulle ge staden större rättigheter att påverka tidsförläggningen och samordningen av gatuarbeten och att ingripa vid försummelser. Staden skulle dessutom kunna ge bindande föreskrifter till exempel om kompetenskraven för entreprenörer.

För närvarande är kommunerna skyldiga att samordna arbeten på gator och allmänna områden, men de enda sätten att styra gatuarbetena är föreskrifter för enskilda fall och administrativa tvångsmedel. Staden kan inte förbjuda någon att gräva upp en gata eller bötfälla någon för överträdelse av bestämmelser.

I Helsingfors beviljas årligen ungefär 3 000 grävningstillstånd exempelvis för installation av fjärrvärme, fjärrkyla eller datakommunikationskablar, för nya avloppsrör eller för iståndsättning av gator.

Den nya detaljplanen för Ärtholmen går vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen godkände att detaljplanen och detaljplaneändringen för Ärtholmen föreläggs stadsfullmäktige. Planlösningen gäller Ärtholmen och omgivande vatten- och parkområden söder om Grundsundsgränden, Eirastranden och Havsgatan.

Den nya detaljplanen gör det möjligt att förlägga bostäder och arbetsplatser samt hamn- och parkområden till Ärtholmen. Målet är att området ska utvecklas till ett attraktivt bostadsområde och en havsnära koncentration av turist- och fritidstjänster. I området främjas ändring av verksamhetssätt i syfte att förebygga klimatförändringen.

Också en ändring av detaljplanen för Botby gårds köpcentrum går vidare till behandling i fullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.