Stadsstyrelsen godkände justerade kriterier för lågemissionsfordon

Helsingfors stadsstyrelse godkände vid sitt sammanträde den 25 november justerade kriterier för fordon med låga utsläpp. Fordon som uppfyller kriterierna beviljas en avgiftssänkning på 50 procent på parkeringsavgifter och på avgiften för boende- och företagsparkering.

De justerade kriterierna ska i tillämpliga delar beaktas också i upphandlingen av stadens fordon.

Den största förändringen jämfört med de kriterier som stadsstyrelsen godkände år 2016 gäller höjningen av fordonens lägsta utsläppsklass från Euro 5 till Euro 6. Euroklasserna definierar krav på hälsovådliga utsläpp. Listan över de justerade kriterierna för lågemissionsfordon kan i sin helhet läsas här (på finska).

Stadsstyrelsen fattade i maj 2010 beslut om främjande av fordon med låga utsläpp. Parkeringsförmånen för personbilar med låga utsläpp togs i bruk i april 2011. Då bestämde man att kriterierna ska justeras vartannat år. De kriterier som stadsstyrelsen nu har godkänt bygger på ett justeringsförslag som lagts fram av stadens luftvårdsarbetsgrupp.

Planen om främjande av likabehandling i stadens tjänster återremitterades för ny beredning

Stadsstyrelsen stannade för att återremittera planen för likabehandling i stadens tjänster 2020–2021 för ny beredning. Enligt förslaget om återremiss ska planen kompletteras med åtgärder vilka bättre ger svar på utmaningar som man har identifierat när det gäller människors likabehandling, särskilt för de svenskspråkiga tjänsternas del. Förslaget om återremiss godkändes enhälligt.

Dessutom godkände stadsstyrelsen enhälligt 2019–2020 års årliga åtgärder i enlighet med stadens likabehandlingsplan för de anställda samt antecknade 2018 års åtgärder.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska).