Stadsstyrelsen godkände Helsingfors utvecklingsprogram för smart trafik

Stadsstyrelsen godkände Helsingfors utvecklingsprogram för smart trafik 2030, i vilket även ingår ett åtgärdsprogram för 2020–2024.

Syftet är att göra upp ett utvecklingsprogram för smart trafik där man identifierar trender, fastställer målsättningar och mätare för dem, definierar utvecklingsprojekt och åtgärder samt definierar stadens roll i utvecklingen av smart trafik. Utvecklingsprogrammet har siktet ställt på 2030, och i programmet som blev klart 2019 har man planerat åtgärderna för åren 2020–2024 mycket noggrant.

Stadsstyrelsen behandlade också ett annat trafikärende, då stadsstyrelsen gav ett utlåtande till kommunikationsministeriet om utkastet till den riksomfattande trafiksystemplanen 2021–2032.

Syftet med den första riksomfattande trafiksystemplanen är att göra utvecklingen av trafiksystemet mer långsiktig. Stadsstyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att målet bör understödjas och att det också stöder planeringen och programmeringen av Helsingfors verksamhet, ekonomi och investeringar. Enligt stadsstyrelsens utlåtande är det bra att planen omfattar tolv år.

Stadsstyrelsen konstaterar ändå att planutkastet i sin nuvarande form inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att uppnå detta viktiga mål. Det väsentliga är att man i planen bereder plats för tillräckligt med konkreta åtgärder, genom vilka man gör utvecklingen av trafiksystemet mer förutsägbart.

Stadsstyrelsen beslutade om möjlighet till fortsatt undantag i den grundläggande utbildningen

Stadsstyrelsen fattade beslut om en fortsatt möjlighet till exceptionella arrangemang i den grundläggande utbildningen. Beslutet gäller under tiden 7.3–6.4.2021 eller tills ett annat beslut fattas. Tidigare beslut i detta ärende har fattats månatligen sedan augusti 2020.

Vid sammanträdet godkände stadsstyrelsen också projektplanen för en ersättande nybyggnad för daghemmet Nuotti. Byggplatsen är i stadsdelen Bocksbacka. I dagens läge är daghemmet Nuottis verksamhet utspridd i fyra olika byggnader.

Nybygget är planerat för 210 barn i åldern 1–6 år. Projektets byggkostnader uppgår till sammanlagt 9,5 miljoner euro, exklusive mervärdesskatt, i kostnadsnivån för augusti 2020. Det är meningen att byggandet ska börja våren 2022 och att projektet ska vara klart sommaren 2023.

Stadsstyrelsen föreslår att ett naturskyddsområde ska inrättas på Tirgrundet

Helsingfors stadsstyrelse föreslår att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ska inrätta Tirgrundets naturskyddsområde samt fastställa en skötsel- och förvaltningsplan för området.

Tirgrundet är ett av de områden som ingår i Helsingfors naturskyddsprogram 2015–2024. Stadens naturskyddsprogram förverkligas genom att man inrättar naturskyddsområden. Tirgrundet fridlyses på basis av de värdefulla fågelarterna och växtligheten. Tirgrundet ligger på gränsen mellan Helsingfors yttre och inre skärgård, ungefär en kilometer sydsydost om Rönnskären. Bland annat häckade där i fjol ca 25 par av de starkt hotade ejdrarna.