Stadsstyrelsen beslutade om ändringar i valbestyrelser och undantagsarrangemang i den grundläggande utbildningen

Helsingfors stadsstyrelse beslutade på sitt sammanträde den 3 maj om ändringar i valbestyrelsena för 2021 års kommunalval. Stadsstyrelsen fattade dessutom ett fortsatt beslut om möjliggörandet av undantagsarrangemang inom den grundläggande utbildningen och antecknade planen om behandlingsschemat för nästa års budget och den nya stadsstrategin.

Stadsstyrelsen beslutade att för 2021 års kommunalval tillsätta en ny valbestyrelse och ändra på uppsättningen i tidigare tillsatta valbestyrelser. Ändringarna görs eftersom valet flyttades till juni och en del av medlemmarna som tidigare utnämnts till valbestyrelserna har meddelat att de är förhindrade från att delta i valbestyrelsens arbete på grund av arbete, resa eller annat.

Valbestyrelserna sköter arrangemangen i samband med förhandsröstning på anstalter i kommunen. Förhandsröstningen i kommunalvalet i Finland börjar den 26 maj och slutar den 8 juni 2021. Den egentliga valdagen är den 13 juni 2021.

Beslut för fortsatt undantag i den grundläggande utbildningen

Stadsstyrelsen fattade också beslut om en fortsatt möjlighet till exceptionella arrangemang i den grundläggande utbildningen. Beslutet gäller 7.5 - 6.6.2021, eller tills man beslutar om annat i ärendet. Tidigare beslut i detta ärende har fattats månatligen sedan augusti 2020.

Behandlingsschema för nästa års budgetförslag och stadsstrategin

Stadsstyrelsen beslutade anteckna behandlingsordningen för budgetförslaget för 2022 och förslaget till ekonomiplan för åren 2022–2024 samt tidsschemat för beredskapen för fullmäktiges strategiarbete 2021–2025.

Enligt det planerade tidsschemat tas anvisningarna för arbetet på förslaget till nästa års budget och ramen för förslaget till budget upp för behandling i stadsstyrelsen den 16 augusti 2021. Borgmästarens budgetförslag för år 2022 och förslag till ekonomiplan för åren 2022–2024 presenteras i slutet av oktober och stadsfullmäktige beslutar om dem den 8 december 2021.

Beredningen av stadsstrategin för åren 2021–2025 avancerar efter stadsfullmäktiges strategiseminarium i augusti via stadsstyrelsens behandlingar till beslutsfattande i fullmäktige i oktober.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att de förverkligar kommunstrategin. Det har blivit vedertagen praxis i stadens strategiarbete att fullmäktige beslutar om stadsstrategin i början av fullmäktigeperioden. Den nya fullmäktigeperioden börjar den 1 augusti 2021.

Dessutom antecknade stadsstyrelsen Mikko Ahos avskedsanmälan från tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn. Aho går i pension den 1 oktober 2021. Ett offentligt ansökningsförfarande för att tillsätta tjänsten inleds.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.