Stadsstyrelsen behandlade invånarinitiativ och fullmäktigemotioner

Helsingfors stadsstyrelse behandlade vid sammanträdet den 28 september initiativ som helsingforsare kommit med i januari–juni 2020 och ett flertal motioner väckta av fullmäktigeledamöter.

Helsingforsarna har enligt kommunallagen rätt att komma med initiativ i frågor som gäller stadens verksamhet. Stadsfullmäktige underrättas minst en gång om året om de invånarinitiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighet.

I januari–juni 2020 lämnades det in två initiativ från helsingforsare, vilka båda hänförde sig till stadsmiljösektorn. Det ena går ut på att pensionärerna ska beaktas i detaljplaneändringar och i planeringen av lokaler. I det andra föreslås det att ön Yttre Hatten söder om Drumsö ska skyddas och att strandängarna vid havet i Hallonnäs och Mörtnäs ska fredas genom att man inte får röra sig fritt där.

Härnäst kommer kommuninvånarnas initiativ upp för behandling i fullmäktige.

Stadsstyrelsen behandlade också ett flertal motioner väckta av fullmäktigeledamöter. Det slutliga beslutet om en del av dem fattas av stadsfullmäktige. I motionerna föreslås det bland annat att daghemsanställda ska erbjudas ytterkläder, att utnyttjandet av kollektivtrafiken ska ökas och att elever och lärare ska erbjudas utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa.

De initiativ som Helsingforsungdomar kommit med i januari–juni 2020 beslutade stadsstyrelsen bordlägga för en vecka.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet finns att läsa tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.