Stadsstyrelse godkände genomförandeprogrammet för generalplanen 2022

Genomförandeprogrammet beaktar Generalplanen 2016 för Helsingfors och Helsingfors generalplanehelhet och bestämmer tidpunkten för den fortsatta planeringen av markanvändningen och tyngdpunkterna i en mer detaljerad planering av generalplanen. Det är första gången genomförandeprogrammet uppdateras. Uppdateringen gäller genomförandeprogrammet för 2017. Genomförandeprogrammet gäller ända till följande uppdatering, som är planerad för fullmäktigeperioden 2025–2029.

Stadsstyrelsen beslutade dessutom att genomförandeprogrammet för generalplanen justeras varje fullmäktigeperiod i samband med beredningen av stadsstrategin.

Genomförandeprogrammet för generalplanen styr, planlägger och riktar planeringen av markanvändningen och trafiken tillsammans så att målet om en nätverksstad med språktrafik och en utvidgad innerstad kan nås.

Bokslut för 2021 går vidare till stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen godkände för sin del stadens bokslut för 2021. Räkenskapsperiodens resultat var 349,6 miljoner euro, vilket var 223,6 miljoner bättre än i budgeten. Jämfört med de senaste åren var resultatet för 2021 på medelnivå, men i förhållande till den realiserade investeringsnivån var det något sämre än under tidigare år.

Stadsfullmäktige behandlar bokslutet vid sitt sammanträde 22 juni.

Stadsstyrelsen godkände dessutom tre utlåtanden om lagar som är under beredning. Vid sammanträdet godkändes ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om lagreformen om mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt ett utlåtande till inrikesministeriet om utkastet till statsrådets beslut om riksomfattande mål för ordnandet av räddningsväsendet 2023–2026. Det tredje utlåtandet riktas till arbets- och näringsministeriet och gäller regeringens proposition om främjande av integration.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.