Helsingfors stadsstyrelse behandlade initiativ från ungdomar och stadens personalrapport

Vid Helsingfors stadsstyrelses sammanträde den 12 april behandlades initiativ som Helsingforsungdomar i åldrarna 13–17 år kommit med i fjol när det gäller sådant som hör till stadens verksamhet. Stadsstyrelsen antecknade dessutom stadens personalrapport 2020 och beviljade Kulosaaren yhteiskoulu Oy ett lån på 12,4 miljoner euro.

Initiativen från ungdomar går vidare till stadsfullmäktige

I juli–december 2020 kom ungdomar med sammanlagt elva initiativ. I initiativen föreslås bland annat fler skolpsykologer, solpaneler på ungdomsgårdarnas tak och effektivare åtgärder för att staden ska vara tryggare för flickor.

I ett utlåtande med anknytning till initiativen påpekar ungdomsrådet att antalet initiativ har minskat jämfört med tidigare år. Enligt ungdomsrådet är största delen av ungdomarna fortfarande omedvetna om initiativkanalens existens eller också tror de inte att den har någon effekt.

Helsingforsungdomarna kan komma med initiativ via påverkanssystemet Kruts webbplats. Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och mål.

Från stadsstyrelsen går ungdomarnas initiativ vidare till behandling i stadsfullmäktige. När fullmäktige behandlar initiativ från ungdomar, har tre medlemmar valda av ungdomsrådet närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet.

Stadens anställda blev nöjdare år 2020

Stadsstyrelsen antecknade stadens personalrapport för 2020. Rapporten ger en helhetsbild av stadens anställda och av de personalpolitiska åtgärderna i syfte att främja en god personalupplevelse och genomförandet av stadsstrategin.

Coronaepidemin påverkade avsevärt serviceverksamheten under hela året. För en del anställda ökade arbetsmängden, somliga övergick till distansarbete och en del blev helt utan uppgifter. Genom kompetensbanken kunde personalresurser hänföras till ställen med brist på arbetskraft.

Resultatet i enkäterna om personalnöjdheten steg i höstens mätningar trots coronan. Speciellt har ledarskapet förbättrats. Enligt rapporten skulle närmare 80 procent av de anställda rekommendera Helsingfors stad som arbetsgivare för en vän.
Staden hade vid årsskiftet 39 152 anställda. Ökningen från året innan var 1 693 anställda. Antalet anställda ökade under året med 752 i fostrans- och utbildningssektorn och med 728 i social- och hälsovårdssektorn. Personalen ökade också inom centralförvaltningen och stadsmiljösektorn.

Personalrapport (pdf)

Stadsstyrelsen beviljade finska samskolan på Brändö ett lån

Stadsstyrelsen beslutade bevilja Kulosaaren yhteiskoulu ett skollån på 12,4 miljoner euro för utbyggnad av skolfastigheten. Antalet elever vid skolan har beräknats öka med 250 fram till år 2032. Dessutom kan 150 elever flytta från nuvarande hyreslokaler till de nya lokalerna. I detta nu har Kulosaaren yhteiskoulu 920 elever.

Det är fråga om en privat finsk avtalsskola med Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö som huvudman. Staden har med privata utbildningsanordnare verksamma inom stadens område, såsom Kulosaaren yhteiskoulu Oy, ingått avtal (skolavtal) med överenskommelser om samarbetet inom den grundläggande utbildningen och om avtalsskolornas skyldigheter som en del av stadens skolnätverk. Enskilda privata ombyggnadsprojekt i avtalsskolorna finansieras än så länge genom ett system med skollån.

Utlåtande om förslaget att överföra medlingstjänsterna i brott- och tvistemål

Stadsstyrelsen gav utlåtande till justitieministeriet om rapporten från en styrgrupp och om förslaget att överföra medlingstjänsterna i brott- och tvistemål från social- och hälsovårdsministeriet till justitieministeriets förvaltningsområde.
Helsingfors stad konstaterar att en eventuell överföring av medlingstjänsterna till justitieministeriets förvaltningsområde från stadens synpunkt är intern omorganisering av statlig verksamhet utan väsentlig inverkan på hur medlingstjänsterna i brott- och tvistemål produceras i Helsingfors.

Däremot förhåller sig Helsingfors stad negativt till planen att göra medlingen i brott- och tvistemål till en tjänst som produceras av staten. Stadsstyrelsen framhåller i sitt utlåtande att Helsingforskunderna inom medlingstjänsterna bäst betjänas av den nuvarande modellen med Helsingfors stad som tjänsteproducent i Helsingfors serviceområde. En riksomfattande rättshjälps- och intressebevakningstjänst skulle sannolikt inte kunna producera högklassiga tjänster kundorienterat med hänsyn till de lokala förhållandena.

Stadsstyrelsens utlåtande tar fasta på att Helsingfors i jämförelse med landet över lag har speciell medlingskompetens när det gäller barn och unga, parter utsatta för våld i nära relationer och parter med invandrarbakgrund.

- - -
Stadsstyrelsen beslutade dessutom anteckna avskedsansökan från sektorchefen för fostran och utbildning Liisa Pohjolainen. Hon har varit sektorchef sedan 2017, men går i pension den 1 oktober 2021. I samband med beslutet uppmanar stadsstyrelsen stadskansliet att inleda ett offentligt ansökningsförfarande för att tillsätta tjänsten som sektorchef.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.