Utredningsplan för spårvägar i västra Helsingfors

Stadsfullmäktige godkände utredningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors – coronaläget diskuterades på frågestunden

Utredningsplan för spårvägar i västra Helsingfors

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20 januari utredningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors och genomförandet av projektet. Totalkostnaden för spårvägen och den behövliga gatuinfrastrukturen beräknas till 160 miljoner euro. För projektet utarbetas en noggrannare projektplan som följer den godkända utredningsplanen och den totala kostnadsberäkningen. I planen kan det göras små justeringar som den fortsatta planeringen förutsätter, vilka inte väsentligt ändrar innehållet i utredningsplanen.

Enligt fullmäktiges beslut förhandlar staden med staten om projektets kostnadsfördelning. I förhandlingarna om kostnadsfördelningen nyttjar man förhandlingsresultatet från planen för markanvändning, boende och trafik, MBT, mellan Helsingforsregionen och staten 2020–2031.

I den fortsatta planeringen säkras att Helsingfors centrum är nåbart med olika färdmedel. I planeringen fästs särskild uppmärksamhet vid att busstrafiken som stannar på de här trafiklederna fungerar: busstrafikens verksamhetsförutsättningar får inte försämras på ett avgörande sätt jämfört med nuläget.

Vichtisvägens snabbspårväg är en ny radiell stomlinje inom kollektivtrafiken. Dess roll i kollektivtrafiksystemet går ut på att utvidga spårvägsnätet, bilda knutpunkter för kollektivtrafiken och möjliggöra ny, innerstadsaktig markanvändning. Snabbspårvägen sammankopplar innerstadens spårvägsnät, snabbspårvägen Spårjokern och Ringbanan.

Snabbspårvägens nya, cirka 5,5 km långa banavsnitt löper från Munksnäsplatsen längs med Hoplaksvägen, Vichtisvägen och Krämarvägen till Kanteletarvägen i Gamlas. Ändhållplatsen i centrum är på Skillnaden, vid Trekanten. Från Munksnäsplatsen till Skillnaden utnyttjar snabbspårvägen det befintliga spårvägsnätet, som i samband med ombyggnaden förbättras så att den lämpar sig för snabbspårvägen.

Frågestund med coronan som tema

Två frågor togs upp på stadsfullmäktiges frågestund. Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara frågade hur Helsingfors har tänkt ordna coronavaccinationerna för invånarna snabbt och effektivt. Frågan besvarades av biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa.

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin frågade om coronarestriktionernas inverkan på stadsbornas välbefinnande och om hur staden tänker avhjälpa de negativa effekterna av restriktionerna. Frågan besvarades av borgmästare Jan Vapaavuori.

Detaljplaneändring vid Agricolagatan i Berghäll

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Torkelsbacken i Berghäll. Detaljplaneändringen för Agricolagatan 1 gäller Metropolias före detta yrkeshögskolebyggnad vid Terrassparken. I byggnaden, som färdigställdes 1929, verkade ursprungligen Industriskolan i Helsingfors. Efter att undervisningsverksamheten upphört ändras användningsändamålet för kvarteret till bostäder, affärslokaler och verksamhetslokaler. Dessutom möjliggörs tillbyggande i samband med byggnaden.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Ärende 10 på föredragningslistan för sammanträdet, Överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2020 års budget, måste av tekniska skäl dras bort från föredragningslistan. Ärendet behandlas vid stadsfullmäktiges nästa sammanträde.