Stadsfullmäktige godkände två detaljplaneändringar för Malms flygfältsområde

Stadsfullmäktige godkände två detaljplaneändringar för f.d. Malms flygfälts område. Den ena detaljplanelösningen gäller Nallebranten och den andra flygplatskvarteren.

Nallebranten är det första delområdet vid utbyggnaden av Malms flygfältsområde. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett bostadsområde med närservice och parkområden för ungefär 2 800 invånare.

Flygplatskvarteren omfattar södra delen av Malms flygfältsområde, kring de skyddade flygfältsbyggnaderna och intill Tattaråsvägen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde med närservice och parkområden för ungefär 2 200 invånare. Områdets historia och tidsskikt görs synliga i den nya stadsmiljön och det nya som byggs anpassas till platsens kulturhistoriska värden.

Stadsfullmäktige godkände att stadens finansieringsandel höjs i ombyggnadsprojektet för Olympiastadion

Stadsfullmäktige godkände att stadens finansieringsandel höjs i renoverings- och ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympiastadion. Höjningen är cirka 38 miljoner euro. Stadens finansieringsandel av kostnaderna för projektet blir därmed sammanlagt högst cirka 168 miljoner euro i stället för 130 miljoner euro enligt det tidigare beslutet.

Stadsfullmäktige konstaterade dessutom att en förutsättning för verkställigheten av fullmäktiges beslut är att staten deltar i kostnaderna med minst en lika stor andel.

Stadionstiftelsen, som ansvarar för Olympiastadion och i vilken staden har bestämmande inflytande, har skickat en ansökan till staden och staten om ytterligare finansiering och slutförande av projektet för ombyggnad och renovering av Olympiastadion, daterad 17.12.2020. Finansieringen på 261 miljoner euro var inte tillräcklig för att genomföra den godkända projektplanen, med tanke på kostnadsutvecklingen.

Stadsfullmäktige godkände projektplan för nybyggnad för Kuninkaantammen peruskoulu och Kuninkaantammen päiväkoti

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en nybyggnad för Kuninkaantammen peruskoulu och Kuninkaantammen päiväkoti. Kungseken är ett av Helsingfors nya bostadsområden. I nuläget ordnas småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i området på olika verksamhetsställen, delvis i tillfälliga lokaler.

Nybyggnadens lokaler planeras för 250 elever inom den grundläggande utbildningen och 210 barn som deltar i småbarnspedagogiken. Det beräknade maximipriset för nybyggnaden uppgår till cirka 17,5 miljoner euro exkl. moms. Det är meningen att byggandet ska börja nästa vinter och att projektet ska vara klart sommaren 2023.

Stadsfullmäktiges sammanträde började med info om coronaläget.

Foto: Voima Graphics Oy