Stadsfullmäktige godkände skattesatserna för inkomst- och fastighetsbeskattningen nästa år

Vid sammanträdet 10 november fastställde stadsfullmäktige 18 % som inkomstskattesats för år 2022. Nästa års budgetförslag utgår från en kommunalskattesats på 18 procent och intäkterna för 2022 uppskattas till 2 950 miljarder euro.

Dessutom beslutade stadsfullmäktige följande om fastighetsbeskattningen:

  • den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93
  • skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41
  • skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93
  • skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93
  • skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Inkomstskattesatsen och gränserna för fastighetsbeskattningen bibehålls från 2021

Fullmäktige godkände detaljplaneändring för Hongasmossa

Stadsfullmäktige godkände en ny detaljplan och en detaljplaneändring för Hongasmossa. Syftet är att bygga mer kompakt på mark som lämpar sig bättre för byggande än i den gällande detaljplanen. En del av de redan planlagda men obyggda bostadskvarteren i västra delen av Hongasmossa ligger i ett område som enligt den nya byggbarhetsutredningen är ett torvområde som lämpar sig dåligt för byggande.

Målsättningen är att skapa en stadsbild med flervåningshus i trä i 3-7 våningar som en naturlig del av Hongasmossa-området. Invånarantalet ökar med ca 500 från den föregående detaljplanen.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Foto: Jussi Hellstén