Illustration av biljetthallen på Sörnäs metrostation / HMT Arkkitehdit Oy

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Sörnäs metrostation

Helsingfors stadsfullmäktige godkände på sitt sammanträde 19.5 projektplanen för ombyggnad av Sörnäs metrostation. Ombyggnaden av biljetthallen förbättrar lokalernas säkerhet och trivsamhet och är en del av utvecklingen av området vid Vasaskvären och i Sörnäs.

Avsikten med projektet är att bygga om metrostationens lokaler på gatu- och biljetthallsnivån i sin helhet. I biljetthallen förnyas affärslokalerna, de allmänna gångarnas och trapphusens ytkonstruktioner och utrustning samt belysningen. Vasaskvärens ingång A förnyas och även andra ingångar och hissar byggs om. På plattformsnivån görs det inga ändringar.

Ombyggnadsprojektets maximipris är 10 130 000 euro och det är meningen att projektet ska genomföras åren 2021–2023. Stationen är öppen för passagerare under hela ombyggnaden.

Sörnäs är den näst livligaste metrostationen i Helsingfors. År 2018 var det genomsnittliga antalet passagerare på metrostationen 56 000 under vardagar. Stationens passagerarvolym väntas öka i framtiden.

Detaljplaneändringar i Kampen, Östra Böle och Skomakarböle

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Fastighets Ab Helsingin Lapponia som gäller en tomt på Lappviksgatan 8 i Kampen.

Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadshus i sju våningar som ersätter en låg affärslokalsflygel. Lokalerna på gatuplanet vid Lappviksgatan reserveras fortsättningsvis som affärslokaler. Genom tillbyggandet ökar utbudet av nya bostäder vid utmärkta kollektivtrafikförbindelser. Det är meningen att bostäderna som byggs är hyresbostäder. Antalet invånare ökar med cirka 50.

Dessutom godkände stadsfullmäktige detaljplaneändringar för Semaforbron 8 i Östra Böle och för Kämnersvägen i Skomakarböle.

Detaljplanelösningen i Östra Böle gör det möjligt att ersätta den nuvarande, till dimensionerna och hustekniken föråldrade kontorsbyggnaden med nya byggnader som har affärs- och kontorslokaler på gatuplanet och bostäder på de övre våningarna. Antalet invånare ökar med cirka 170 och kontorslokalerna minskar med cirka 2 200–4 700 m² våningsyta.

Detaljplaneändringen i Skomakarböle gäller det planerade kompletteringsbyggandet av bostäder vid Kämnersvägen. I planen ersätts de nuvarande tre flervåningshusen i 2 våningar med två flervåningshus i 5 och 8 våningar. Antalet invånare ökar med cirka 75.

Fullmäktige behandlade motioner av fullmäktigegrupper och ledamöter

Stadsfullmäktige behandlade också Svenska folkpartiets och Öppna Partiets gruppmotioner och ett flertal motioner som lämnats in av ledamöter.

Svenska folkpartiets gruppmotion gällde stärkande av det sektorsöverskridande välfärdsarbetet och mentalvårdstjänsterna med låg tröskel för barn och unga. I Öppna Partiets gruppmotion föreslogs ett lagstiftningsinitiativ om laglig produktion och försäljning av cannabis i Helsingfors

En del av ledamöternas motioner bordlades till stadsfullmäktiges nästa sammanträde.

Stadsfullmäktiges alla beslut vid sammanträdet 19.5 kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Bild: Illustration av biljetthallen på Sörnäs metrostation / HMT Arkkitehdit Oy