Illustration, centrums central för hälsa och välbefinnande.

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för Centrums central för hälsa och välbefinnande

Helsingfors stadsfullmäktige godkände projektplanen för Centrums central för hälsa och välbefinnande på sitt sammanträde den 16 juni. Planen gäller en nybyggnad som uppförs mellan Elhuset och Bilhuset på den plats där Kampens metrostations västra biljetthallsbyggnad nu står. Planen omfattar utöver lokalerna för social- och hälsovårdstjänster också utrymmen för Kampens metrostation och affärslokaler.

Planen för Centrums central för hälsa och välbefinnande grundar sig på den av social- och hälsovårdsnämnden 2014 godkända servicenätverksplanen 2030 där målet är att förverkliga mångsidiga, effektiva, konkurrenskraftiga och lättillgängliga offentliga social- och hälsovårdstjänster i hela stadens område. Enligt servicenätverksplanen placeras en av Helsingfors sex centraler för hälsa och välbefinnande till centrumområdet.

Det är meningen att de tjänster som stadens södra delar behöver förläggs till Kampen. Befolkningsprognosen för området är växande, cirka 140 000 invånare före år 2026, varför behovet av social- och hälsovårdstjänster ökar i området. Den nya centralen för hälsa och välbefinnande bidrar till att utvidga och bredda utbudet.

I lokalerna för centralen för hälsa och välbefinnande placeras i huvudsak social- och hälsovårdstjänster som riktas till den vuxna befolkningen, såsom hälsostationsverksamhet och psykiatri och missbrukarmottagning. Vid centralen placeras också socialt arbete för unga och vuxna samt fysio- och ergoterapi och laboratorie- och bilddiagnostiktjänster. En del av tjänsterna vid centralen för hälsa och välbefinnande avses också för barn, unga och äldre.

I nybyggnaden finns åtta våningar ovan jord och en källarvåning. I samband med projektet rivs den år 1983 färdigställda västra biljetthallsbyggnaden vid Kampens metrostation och görs nödvändiga ombyggnads-, ändrings- och utbyggnadsarbeten i HST:s och metrons lokaler som ingår i projektet.

Projektet omfattar cirka 16 400 m² bruttoyta och byggkostnaderna uppgår till högst 84,2 miljoner euro exklusive mervärdesskatt. Enligt måltidtabellen inleds byggandet i början av år 2023, förutsatt att detaljplaneändringen som behövs för genomförandet av projektet har vunnit laga kraft. Då färdigställs byggnadsarbetena i början av år 2027 och verksamheten i de nya lokalerna kan inledas sommaren 2027.

Tidtabellen påverkas dessutom av tiden som projektets beslutsfattande och finansieringsarrangemang kräver och av projektets dispensbehandlingstid i social- och hälsovårdsministeriet.

Stadsfullmäktige godkände överskridningar i 2021 års budget

Stadsfullmäktige bemyndigade fostrans- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag i 2021 års budget och underskrida verksamhetsbidrag enligt följande:

Överskridningarna av anslagen är sammanlagt 163,5 miljoner euro och underskridningarna av verksamhetsbidraget är sammanlagt 7,7 miljoner euro.

  • Social- och hälsovårdssektorn: utgiftsanslag i budgeten 1 270 445 000 euro, inkomstökning 11 700 000 euro och överskridning av utgiftsanslaget 17 500 000 euro
  • Kultur- och fritidssektorn: verksamhetsbidrag i budgeten -196 576 000 euro, utgiftsunderskridning 6 024 000 euro, utgiftsöverskridning 1 644 000 euro och underskridning av verksamhetsbidraget 7 668 000 euro
  • Social- och hälsovårdstjänster: utgiftsanslag i budgeten 1 533 839 000 euro, inkomstökning 146 000 000 euro och överskridning av utgiftsanslaget 146 000 000 euro

De överskridningsrätter som beviljas kan användas enbart för direkta och indirekta tidsbestämda kostnader som beror på coronan, såsom vård- och serviceskuld, stöd för inlärning, specialundervisning, täckande av ett ökat behov av elevvård och minskning av olägenheterna för kultur- och fritidssektorns understöd på grund av coronan och högst till det faktiska beloppet för kostnaderna fram till utgången av året.

Fostrans- och utbildningsnämnden fattade på sitt sammanträde 15.6 ett villkorligt beslut om riktandet av överskridningsrätten, som finns i nämndens beslutskommuniké (på finska).

Helsingfors underjordiska generalplan 2021

Stadsfullmäktige godkände Helsingfors underjordiska generalplan 2021. Den underjordiska generalplanen är stadens strategiska plan för markanvändningen som styr planeringen och samordnandet av stora och betydande projekt under jord i berggrunden. Med hjälp av planen tryggas också verksamhetsförutsättningarna för de befintliga utrymmena och tunnlarna.

Planen omfattar de planerade utrymmena, utrymmesreserveringarna och de redan byggda utrymmena i berget under Helsingfors hela område. Den underjordiska generalplanen har utarbetats så att den gäller parallellt med Generalplan 2016 för Helsingfors.

Teman för Helsingfors underjordiska generalplan 2021 är tekniskt underhåll, trafik, fotgängarmiljö och jordvärme. Generalplanen omfattar stora tunnel- och utrymmesreserveringar för vatten- och energiförsörjning och för trafik.

I Helsingfors finns inemot 500 byggda underjordiska utrymmen eller tunnlar som används för olika ändamål. I den underjordiska generalplanen 2021 ingår cirka 70 planerade nya utrymmesreserveringar.

Stadsfullmäktige godkände dessutom omorganiseringen av Partitorgets funktioner och Helsingfors deltagande i ägandet och finansieringen av Östbanan Ab och antecknade miljörapporten för Helsingfors stad 2020.

Alla beslut som stadsfullmäktige fattade på sammanträdet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Stadsfullmäktiges sista sammanträde före sommarpausen och slutet på nuvarande fullmäktiges mandatperiod hålls nästa onsdag, 23 juni med start kl. 16.

Bild: Illustration, PES-Arkkitehdit Oy